เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” วาระ 100 ปีชาตกาล

7329

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี” ประจำปี 2562 (ปีที่ 3) พร้อมวาระ100 ปี ชาตกาล (ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา) กวีสตรีคนสำคัญ/ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ในห้วงวันคล้ายวันเกิด 6 กันยายน 2562 วันครบ 100 ปี

โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทกลอนสุภาพ แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ
– ระดับนักเรียน
– ระดับประชาชน
2. ประเภทความเรียง แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ
– ระดับนักเรียน
– ระดับประชาชน

โดยหัวข้อการประกวดรางวัลวรรณกรรม วรรณศิลป์อุชเชนี ปี ๒๕๖๑ คือ “ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง” กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ท่านสามารถอ่านรายะเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์

www.eugenieawards.com