เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๕

2751

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี” ประจำปี 2564 (ปีที่ 5) โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทกลอนสุภาพ แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ
– ระดับนักเรียน
– ระดับประชาชน
2. ประเภทความเรียง แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ
– ระดับนักเรียน
– ระดับประชาชน

โดยหัวข้อการประกวดรางวัลวรรณกรรม วรรณศิลป์อุชเชนี ปี ๒๕๖๔ คือ “หนึ่งชีวิตคำนึง” กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

ท่านสามารถอ่านรายะเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์

Eugenie Awards 2021