เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ปี ๒๕๖๑

0
6388

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี” โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทกลอนสุภาพ แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ
– ระดับนักเรียน
– ระดับประชาชน
2. ประเภทความเรียง แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ
– ระดับนักเรียน
– ระดับประชาชน

โดยหัวข้อการประกวดรางวัลวรรณกรรม วรรณศิลป์อุชเชนี ปี ๒๕๖๑ คือ “เพียงแค่เม็ดทราย” กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ท่านสามารถอ่านรายะเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์

www.eugenieawards.com