ซีพี ออลล์ สนับสนุนงบประมาณ และพิธีส่งมอบป้ายร้านกาแฟเสรีไทย

1004

ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและCONNEXT ED สำนักกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำเสนอความเป็นมาของร้านกาแฟเสรีไทยที่บริษัทให้การสนับสนุนงบประมาณ และส่งมอบป้ายร้านกาแฟอย่างเป็นทางการแก่ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในงานกิจกรรมมหกรรมวิชาการ “เปิดโลกกว้าง สรรค์สร้าง เส้นทางสู่อาชีพ” กลุ่มสถานศึกษาที่ ๒ และ ๓ สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนบ้านนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ในงานดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวขอบคุณบมจ.ซีพีออลล์ ในฐานะองค์กรเอกชนที่เปิดกว้างในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ เปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ตั้งแต่การจัดให้มีหลักสูตร ๒ วุฒิ กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาธุรกิจค้าปลีก ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้บนการปฏิบัติงานจริงที่ร้านเซเว่น – อีเลฟเว่น (Work-based learning) จนกระทั่งต่อยอดขยายมาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)ในระดับอาชีวะศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (SPIM)ในระดับมัธยมศึกษา จนกระทั่งขยายการเปิดโอกาสทางการศึกษามาถึงระดับประถมศึกษาในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED CPALL ซึ่งรวมทั้งโครงการร้านกาแฟเสรีไทยของโรงเรียนบ้านนาคู ก็ถือเป็น ๑ ในหลายร้อยโครงที่ช่วยเปิดโอกาสโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพให้กับเด็กไทย

งานวิชาการครั้งนี้เป็นการแสดงพลังของคนการศึกษาในเขตพื้นที่กลุ่มสถานศึกษาที่ ๒ และ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ ที่มีผู้บริหาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน School partner จากซีพีออลล์มาร่วมออกบูธแสดงผลงานอย่างคับคั่ง อำนวยการจัดงานโดยผอ.สมรศักดิ์ วันโนนาม ผอ.รร.บ้านนาคู และท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต ๓