รางวัลที่ได้รับ

HALL OF FRAME

(หอเกียรติยศ : สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

 

สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ปี 2562

แสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ประจำปี 2562

View Project
ถ้วยพระราชทานฯ องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับประเทศปี 2561

“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ โดยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ ประจำปี 2561

View Project
โล่เชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ปี 2555

โล่เชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 จากกระทรวงวัฒนธรรม

View Project
กรุงเทพมหานครมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณ ประจำปี 2554

เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน

View Project
กรุงเทพมหานครมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณ ประจำปี 2553

เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน

View Project
กรุงเทพมหานครมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณ ประจำปี 2552

เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน

View Project
เชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี 2551

เชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  โครงการเชิดชูครูกวีศรีสุนทร ซึ่งมอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงาน ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานภาษาและวรรณกรรมของไทยให้ยั่งยืน

View Project
กรุงเทพมหานครมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณ ประจำปี 2551

เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน

View Project
ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ปี 2550

ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด

View Project
โล่เชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ปี ประจำปี 2550

เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน

View Project
ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเ ทพมหานคร ปี 2549

ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเ ทพมหานคร มาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน

View Project
ให้การสนับสนุนพัสดุครุภัณฑ์ในโครงการบ้านพิน็อคคิโอ ปี 2548

ให้การสนับสนุนพัสดุครุภัณฑ์ในโครงการบ้านพิน็อคคิโอ กรุงเทพมหานคร

View Project
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเขียน แห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี ปี 2547

ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี ประจำปี 2547

View Project
สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 25,000 บาท เพื่อพัฒนาการศึกษา ปี 2547

สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 25,000 บาท เพื่อพัฒนาการศึกษาของ โดยมอบเป็นสมบัติของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 3

View Project
มอบโล่เป็นเกียรติและขอบคุณ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2547

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มอบโล่เป็นเกียรติและขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม  “ราชมงคลแรลลี่  น้องพี่สัมพันธ์”

View Project
ผู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น มูลนิธิ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ปี 2547

ผู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น มูลนิธิ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ปี 2547

View Project
สนุนกิจกรรม  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2547

ผู้สนับสนุนกิจกรรม  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  โอกาสครบรอบ 7 ปี

View Project
ผู้สนับสนุนวันครูของข้าราชการกรุงเทพฯ ประจำปี 2547

ผู้สนับสนุนวันครูของข้าราชการกรุงเทพฯ  ประจำปี 2547

View Project
สนับสนุนโครงการนิทรรศการศิลปเด็กและ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2547

ผู้สนับสนุนโครงการนิทรรศการศิลปเด็กและ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2547

View Project
ผู้สนับสนุนกิจกรรม  สภาการหนังสือพิมพ์ ปี 2546

ผู้สนับสนุนกิจกรรม  สภาการหนังสือพิมพ์ ปี 2546

View Project