รางวัลที่ได้รับ

HALL OF FRAME

(หอเกียรติยศ : สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

 

{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ปี 2562
แสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ประจำปี 2562
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ถ้วยพระราชทานฯ องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับประเทศปี 2561
“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ โดยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ ประจำปี 2561
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
โล่เชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ปี 2555
โล่เชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 จากกระทรวงวัฒนธรรม
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
กรุงเทพมหานครมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณ ประจำปี 2554
เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
กรุงเทพมหานครมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณ ประจำปี 2553
เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
กรุงเทพมหานครมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณ ประจำปี 2552
เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
เชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี 2551
เชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  โครงการเชิดชูครูกวีศรีสุนทร ซึ่งมอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงาน ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานภาษาและวรรณกรรมของไทยให้ยั่งยืน
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
กรุงเทพมหานครมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณ ประจำปี 2551
เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ปี 2550
ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
โล่เชิดชูเกียรติเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ปี ประจำปี 2550
เพื่อแสดงความขอบคุณจากกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2543 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเ ทพมหานคร ปี 2549
ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสังกัดกรุงเ ทพมหานคร มาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ให้การสนับสนุนพัสดุครุภัณฑ์ในโครงการบ้านพิน็อคคิโอ ปี 2548
ให้การสนับสนุนพัสดุครุภัณฑ์ในโครงการบ้านพิน็อคคิโอ กรุงเทพมหานคร
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเขียน แห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี ปี 2547
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี ประจำปี 2547
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 25,000 บาท เพื่อพัฒนาการศึกษา ปี 2547
สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 25,000 บาท เพื่อพัฒนาการศึกษาของ โดยมอบเป็นสมบัติของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 3
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
มอบโล่เป็นเกียรติและขอบคุณ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มอบโล่เป็นเกียรติและขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม  “ราชมงคลแรลลี่  น้องพี่สัมพันธ์”
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น มูลนิธิ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ปี 2547
ผู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น มูลนิธิ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ปี 2547
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนุนกิจกรรม  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2547
ผู้สนับสนุนกิจกรรม  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  โอกาสครบรอบ 7 ปี
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนวันครูของข้าราชการกรุงเทพฯ ประจำปี 2547
ผู้สนับสนุนวันครูของข้าราชการกรุงเทพฯ  ประจำปี 2547
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนโครงการนิทรรศการศิลปเด็กและ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2547
ผู้สนับสนุนโครงการนิทรรศการศิลปเด็กและ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2547
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนกิจกรรม  สภาการหนังสือพิมพ์ ปี 2546
ผู้สนับสนุนกิจกรรม  สภาการหนังสือพิมพ์ ปี 2546
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนโครงการรักการอ่าน  สังกัดกรุงเทพมหานคร ปี 2546
ผู้สนับสนุนโครงการรักการอ่าน  สังกัดกรุงเทพมหานคร ปี 2546
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนกิจการห้องสมุดเป็นอย่างดี ปี 2545
ผู้สนับสนุนกิจการห้องสมุดเป็นอย่างดี ปี 2545
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคมและศิลปวัฒนธรรม ปี 2545
ผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคมและศิลปวัฒนธรรม ปี 2545
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนโครงการพัฒนาครูผู้สอนพระพุทธศาสนา  สู่ครูแกนนำต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2544
ผู้สนับสนุนงบประมาณ  โครงการพัฒนาครูผู้สอนพระพุทธศาสนา  สู่ครูแกนนำต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2544
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนโครงการสร้างผู้นำเยาวชนรักการอ่าน  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปี 2544
ผู้สนับสนุนงบประมาณในการอบรม  โครงการสร้างผู้นำเยาวชนรักการอ่าน  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปี 2544
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนโครงการค่ายผู้นำเยาวชนรักการอ่าน  ระดับประถมศึกษา ปี 2543
ผู้สนับสนุนโครงการค่ายผู้นำเยาวชนรักการอ่าน  ระดับประถมศึกษา ปี 2543
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
จัดการกุศล “ราชมงคลสัมพันธ์” ปี 2543
การจัดการกุศล “ราชมงคลสัมพันธ์” ปี 2543
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนการจัดงานนิทรรศการวิชาการ’ 42

ผู้สนับสนุนการจัดงานนิทรรศการวิชาการ’ 42

Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนงบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  ในการดำเนินงานตามโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ปี 2543
ผู้สนับสนุนงบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  ในการดำเนินงานตามโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ปี 2543
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในงาน 100 ปี พระราชวังดุสิต ปี 2542
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในงาน 100 ปี พระราชวังดุสิต ปี 2542
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนโครงการฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตและปัญญา ปี 2542
ผู้สนับสนุนโครงการฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตและปัญญา ปี 2542
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนการเรียนคณิตศาสตร์  ด้วยการสอนโกะ ปี 2542
ผู้สนับสนุนการเรียนคณิตศาสตร์  ด้วยการสอนโกะ ปี 2542
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนโครงการบรรณารักษ์ชวนอ่าน แบะ โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ปี 40 – 42
ผู้ให้การสนับสนุนโครงการบรรณารักษ์ชวนอ่าน แบะ โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ปี 40 – 42
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน ส่งเสริม สรรสร้างภาษาไทย ปี 2542
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน ส่งเสริม สรรสร้างภาษาไทย ปี 2542
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนในการดำเนินงานโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัย  เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ. 2542
ผู้สนับสนุนในการดำเนินงานโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัย  เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ. 2542
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนโครงการ “ขยะ 3 ชนิด แยก 3 ถุง” ปี 2542
ผู้สนับสนุนโครงการ “ขยะ 3 ชนิด แยก 3 ถุง” ปี 2542
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการ ทางการศึกษาอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ปี 2541
ผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการ ทางการศึกษาอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ปี 2541
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนงานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ และ นิทรรศการทางวิชาการในงาน 82 ปี สายปัญญาฯ ปี 2541
ผู้สนับสนุนงานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ และ นิทรรศการทางวิชาการในงาน 82 ปี สายปัญญาฯ ปี 2541
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
อุปการคุณต่อวงการห้องสมุด  ประจำปี 2541
ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด  ประจำปี 2541
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
บรรยายในที่ประชุมปกติ  ประจำสัปดาห์ของสโมสรโรตารี จตุจักร  เรื่อง “เรียนโกะ  เก่งงาน  รู้จัดการชีวิต” ปี 2541
ผู้บรรยายในที่ประชุมปกติ  ประจำสัปดาห์ของสโมสรโรตารี จตุจักร  เรื่อง “เรียนโกะ  เก่งงาน  รู้จัดการชีวิต” ปี 2541
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการ สามัญศึกษา ปี 2541
เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการ  สามัญศึกษา ปี 2541
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนการประชุมเสวนาทางวิชาการ ในสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ปี 2541
ผู้สนับสนุนการประชุมเสวนาทางวิชาการ ในสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ปี 2541
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้ทรงคุณความรู้และอุทิศตนเพื่อการศึกษาไทย ปี 2541
ผู้ทรงคุณความรู้และอุทิศตนเพื่อการศึกษาไทย ปี 2541
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทำโครงการทางการศึกษา ปี 2541
ผู้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทำโครงการทางการศึกษา อันเป็นประโยชน์ยิ่ง ปี 2541
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการสายใยและน้ำใจเพื่อสายตำรวจ นครบาล ปี 2540
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการสายใยและน้ำใจเพื่อสายตำรวจ นครบาล ปี 2540
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนโครงการประกวดธุรกิจดีเด่น ภาคเหนือ ปี 2540
ผู้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนโครงการประกวดธุรกิจดีเด่น ภาคเหนือ ปี 2540 YONOK NORTHERN MANAGEMENT AWARDS 1996
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ผู้สนับสนุนงานวิ่งมินิมาราธอน มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ครั้งที่ 2 ปี 2540
ผู้สนับสนุนงานวิ่งมินิมาราธอน มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ครั้งที่ 2 ปี 2540
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ปี 2539
ผู้มีอุปการคุณ งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ปี 2539
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ มูลนิธิเด็ก ปี 2539
สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ มูลนิธิเด็ก ปี 2539 พร้อมใบอนุโมทนาบัตร จำนวน 168,097 บาท
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนชมรมครูภาษาไทยและหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา  ประจำปี 2539
ผู้มีอุปการคุณต่อชมรมครูภาษาไทยและหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา  ประจำปี 2539
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ นักศึกษาและ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ปี 2539
การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  นักศึกษาและ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ปี 2539
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
อุปการคุณต่อชมรมครูภาษาไทย และหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ปี 2538
ผู้อุปการคุณต่อชมรมครูภาษาไทย และหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ปี 2538
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนโครงการเอดส์อาทร ประเทศไทย ปี 2538
ผู้สนับสนุนโครงการเอดส์อาทร ประเทศไทย ปี 2538
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ มูลนิธิเด็ก ปี 2538
สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ มูลนิธิเด็ก ปี 2538 พร้อมใบอนุโมทนาบัตร  จำนวน 168,077 บาท
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนการจัดงาน นิเทศก์ศึกษา ปี 2538
ผู้ให้ความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติในระดับมัธยมศึกษา โดยสนับสนุนการจัดงาน นิเทศก์ศึกษา ปี 2538
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
ให้ความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณ , วิทยากร กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ปี 2537
ผู้ให้ความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณ , วิทยากร กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ปี 2537
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนด้านงบประมาณ วิทยากร การอบรมสัมมนา ครู อาจารย์ ผู้สอนกลุ่มวิชาการขาย โรงเรียนมัธยมศึกษา ปี 2537
ผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ  วิทยากร  การอบรมสัมมนา ครู อาจารย์ ผู้สอนกลุ่มวิชาการขาย  โรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2537
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ มูลนิธิเด็ก ปี 2536
สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ มูลนิธิเด็ก ปี 2536 พร้อมใบอนุโมทนาบัตร  364,322.75  บาท
Learn More