ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเข้าร่วมโครงการ บันไดกวี รุ่นที่ 6

604

ส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการบันไดกวีคลิกที่นี่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเข้าร่วมโครงการ บันไดกวี รุ่นที่ 6 (ครู/อาจารย์)

เกล็ดแก้ว สายแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กาลทิพย์ ถิ่นนา อนุบาลปัตตานี
รินทร์ลภัส สืบสิมมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ณรัก พรตะนะ คำนาดีพิทยาคม
ภควดี เพียรสงวน ขัติยะวงษา
ภรณี โสดาทิพย์ สตรีศึกษา
อรรถพล สุระโคตร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คำตัน สมบูรณ์ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑
พิเภก เมืองหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นันทนา คนเที่ยง ปราจีนกัลยาณี
เทวตา สหัสสธารา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
บวร ใยคำโพด ปทุมรัตน์พิทยาคม
ลักษณ์นารา ชื่นบุญมา โรงเรียนวัดบางลาน
อัครยา คุณเฉย ไทรน้อย
มวลกฤษฏ์ เชี่ยววัฒนากุล โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
ธัญธร เวทย์วีระพงศ์ โรงเรียนบางบัวทอง
ขนิษศรา สุทธิคง ครูโรงเรียนสตรีระนอง
สายัณห์ โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
ณัฏฐนิต เนตรวรนันท์ พุนพินพิทยาคม
คงอมร เหมรัตน์รักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สุชญา มานิตยกุล โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
สุทธิพงษ์ มูลอาษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ณัฐพงษ์ ลี้ระเดช โรงเรียนวัดทรงธรรม
ณัฐศักดิ์ ศิรินิยมชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นัจกร เหล่าสีม ราชินีบูรณะ
ศิราณี สอนทน หล่มสักวิทยาคม
นวลจันทร์ สำนึก สกลราชวิทยานุกูล
อุดมพร มะนะโส วิเชียรมาตุ

รายชื่อสำรองในกรณีที่มีคนสละสิทธิ์

สุวลี หลีเจริญ ปทุมรัตน์พิทยาคม สำรอง1
มริสา ไชยวงศ์คต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำรอง2
พรรณราย ธนสัตย์สถิตย์ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สำรอง3
วัทนพร บุญเดช โรงเรียนวัดทรงธรรม สำรอง4
กนกวรรณ แพงสาย คณะศึกษาศาสตร์ สำรอง5
หมายเหตุ กรณีมีผู้สละสิทธิ์กลุ่มสำรองจะได้รับการเรียกตัวตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มสำรองยังไม่ต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเข้าร่วมโครงการ บันไดกวี รุ่นที่ 6 (นักเรียน)

ปิยวัฒน์ วงค์แก้วเมือง โรงเรียนวัดอินทาราม
โภคิน คุณเจริญ โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน
นราธิป อินต๊ะงาม โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ณัฐพงศ์ รัตนเเพทย์ โรงเรียนศรีมโหสถ
ณัฏฐมน เพชรไพร โรงเรียนสตรีศึกษา
ชนิสรา ศรีสุข โรงเรียนสตรีศึกษา
มนัสนันท์ ตอนเหนือ โรงเรียนบัวขาว
รัฐภูมิ จิตรจักร โรงเรียนบัวขาว
นราวิชญ์ โนนกงกาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
พนาวัลย์ กลัดสันเทียะ vปทุมรัตต์พิทยาคม
บุษรา พลศรี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
เอนจีน่า จิตผ่อง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
อรนลิน ดวงพิมต้น โรงเรียนไทรน้อย
พลกฤต นฤพันธาวาทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นิตยา แก้วคุณ โรงเรียนสตรีระนอง
เยาวลักษณ์ วิเศษสิงห์ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
ณัฐชยา เสนา โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมถ์
เพชรอมร กันหารินทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
กุลภรณ์ เหม่มั่น โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
วรนิพิฐ มาตราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
กัลยารัฐ อาจวิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นายกอบชัย คงหนู โรงเรียนวิเชียรมาตุ

รายชื่อสำรองในกรณีที่มีคนสละสิทธิ์

โมณิกา ก้อนจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สำรอง1
กฤษณา หรนจันทร์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สำรอง2
ญาโนทัย วงษ์ปัญญา โรงเรียนสตรีศึกษา สำรอง3
กีรติกา จิตจักร โรงเรียนโรงเรียนบัวขาว สำรอง4
ชนมล พูลเพิ่ม โรงเรียนบัวขาว สำรอง5
หมายเหตุ กรณีมีผู้สละสิทธิ์กลุ่มสำรองจะได้รับการเรียกตัวตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มสำรองยังไม่ต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการบันไดกวีคลิกที่นี่