ตรวจเช็คข้อมูลและยืนยันการเข้าร่วม โครงการกล้าวรรณกรรมและ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝันครั้งที่ 14

11155

ข้อมูลยืนยันเข้าร่วมโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝันครั้งที่ รุ่นที่ 14

  1. โปรดตรวจสอบรายชื่อและการยืนยันการเข้าร่วม
  2. ถ้ารายชื่อผิดพลาดกรุณาแจ้งโดย คลิกที่นี่
  3. หมดเขตการยืนยันวันที่ 8 กันยายน 2560 และในวันที่ 9 กันยายน 2560 จะพิจารณาประกาศผลตัวสำรองทันที

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ยืนยัน
1 นางสาวกัลยารัตน์  บุญใหญ่ พร้าววิทยาคม  เข้าร่วมได้
2 นางสาวธัญจิรา  ทรายทอง พร้าววิทยาคม  –
3 นางสาวสุกฤตา  กัลล์ประวิทย์ ธิดาแม่พระ เข้าร่วมได้
4 นายจักรกฤษณ์  เจริญศรี ชุมพลโพนพิสัย เข้าร่วมได้
5 นายธรธรณ์  หยกจินดา เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมได้
6 นางสาวณัฐนรี  ธิบูลย์ เชียงรายวิทยาคม เข้าร่วมได้
7 นางสาวณิชารัศมิ์  วรรณพันธ์ มารีวิทยากบินทร์บุรี เข้าร่วมได้
8 นางสาวรอฮันนา เซ็นต์ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  –
9 นางสาวซีตีคอดีเยาะห์  หะวอ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  –
10 นางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าร่วมได้
11 นางสาวชมัยพร ธัญญเจริญ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เข้าร่วมได้
12 นางสาวนลพรรณ  พิมพ์สมฤดี นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เข้าร่วมได้
13 นางสาวศุภสุตา  วิทยาจักษุ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เข้าร่วมได้
14 นางสาวณัฏฐณิชา ปัดถา สตรีสิริเกศ เข้าร่วมได้
15 นายก่อเกียรติ บัวจันทร์ สตรีสิริเกศ เข้าร่วมได้
16 นาย ญานพัฒน์  วงษ์จตุรพิธพร เทพศิรินทร์ เข้าร่วมได้
17 นาย อาทิตย์ ผลทัต เทพศิรินทร์ เข้าร่วมได้
18 นางสาวอรนภา อ้วนศรี ตาคลีประชาสรรค์ เข้าร่วมได้
19 นายพีรดนย์  โตพิพัฒน์ชัย อัญสัมชัญบางรัก เข้าร่วมได้
20 นางสาวเพ็ญพิชชา ตั้งสกุลรัตน์ สตรีอัปสรสวรรค์ เข้าร่วมได้
21 นางสาวน้ำมนต์  ลิขิตธรรมรักษ์ สตรีอัปสรสวรรค์ เข้าร่วมได้
22 นางสาวบัณฑิตา  แซ่โค้ว สตรีอัปสรสวรรค์ เข้าร่วมได้
23 นางสาวสัจจพร  พึ่งตำบล สตรีอัปสรสวรรค์ เข้าร่วมได้
24 นาย อัมรินทร์ ธุมา ปทุมรัตต์พิทยาคม  –
25 นางสาวณัฐพร ขำวิทยโชติพันธุ์ นาแกสามัคคีวิทยา เข้าร่วมได้
26 นางสาวภานุชนาฎ  ภานุมาส สายปัญญารังสิต เข้าร่วมได้
27 นางสาวสุดารัตน์ บุสุวะ เมืองพัทยา 11 เข้าร่วมได้
28 นางสาวนิภาภรณ์  สรรพกิจ เมืองพัทยา 11 เข้าร่วมได้
29 นางสาวทริสชา  จันทร์ศรี เมืองพัทยา 11 เข้าร่วมได้
30 นางสาวรัตนากร  นิทา สตรีพัทลุง เข้าร่วมได้
31 นางสาววิภาวดี เปียตี๋ สตรีพัทลุง เข้าร่วมได้
32 นางสาวธัญกัญจน์ วณิชย์ชัชวาลกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมได้
33 นางสาววรินทร  โชติกุล ราชินีบน เข้าร่วมได้
34 นางสาวศุภัชฌา  โลจนะรุ่งสิริ ราชินีบน เข้าร่วมได้
35 นางสาวรวีวรรณ จันทร์สุวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมได้
36 นายเดินดิน คณะนัย นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมได้
37 นางสาวศิรภัสสร บ่อคำ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมได้
38 นางสาวณภัทร โชคประสพรวย สตรีศรีสุริโยทัย เข้าร่วมได้
39 นางสาวแจซมิน ฮี สตรีศรีสุริโยทัย เข้าร่วมได้
40 นางสาวอาภากร ซาบำเหน็จ สุรนารีวิทยา เข้าร่วมได้
41 นางสาววริศรา แป่มสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  –
42 นางสาววนิชา  มณีรัตน์ มัธยมวัดควนวิเศษมุลนิธิ  –
43 นางสาวกุลลดา  เสียมไหม มัธยมวัดควนวิเศษมุลนิธิ  –
44 นางสาวรวินท์พร ลิ้มฐิติศักดิ์ สตรีวิทยา เข้าร่วมได้
45 นางสาวนันท์นภัส พรรคกลิน สตรีวิทยา เข้าร่วมได้
46 นางสาวญาวิณี ชิณโกสุม สตรีวิทยา เข้าร่วมได้
47 นางสาวปิญชาน์ฎา  เสนาพงษ์ ยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมได้
48 นางสาวฐิติกานต์  เกษอินทร์ ยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมได้
49 นางสาวรินรดา  รักษ์กิจการ เบญจมราชูทิศ  –
50 นางสาวนภัสสร  จารุจารีต นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เข้าร่วมได้
51 นางสาววัสวรรณ ตฤณวุฒิพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมได้
52 นางสาวภัสสรีรัชฎ์ ตันติพงษ์ชัย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมได้
53 นางสาวกัลยรัตน์ จงวัฒนไพบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมได้
54 นายอานนท์  อิ่มโดด พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้าร่วมได้
55 นายชวรัตน์  กาวินคำ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้าร่วมได้
56 นางสาวชนนิกานต์  อินเฉลียว อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมได้
57 นางสาวณัชชา  รอดเอี่ยม อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมได้
58 นางสาวคุณากร  อินต๊ะฟู สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  –
59 นางสาวมนัสนันท์  เวียงคำ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  –
60 นางสาวณัฐชา อินทรปาน เตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ เข้าร่วมได้
61 นางสาวสุพิชชา  มงคลจิตตานนท์ สาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมได้
62 นางสาวอักษร  หนังสือ สาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมได้
63 นายตันติกร  ภาวงศ์ ธรรมบวรวิทยา  –
64 นางสาวกรกมล  อานมณี ดาราสมุทร เข้าร่วมได้
65 นางสาววิรดา  กิติศักดิ์สุนทร ดาราสมุทร เข้าร่วมได้
66 นายพิชญะ พันธุ์ศรี สหวิทย์ เข้าร่วมได้
67 นางสาววิลาสินี  กิจทิพย์ อุบรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย เข้าร่วมได้
68 นายภูธเนตร รัตนเทพ ปทุมรัตต์พิทยาคม  –
69 นางสาวกิรณา ศรีอรัญ พิจิตรพิทยาคม เข้าร่วมได้
70 นายศักรินทร์  ทิจธรรม มัธยมด่านสำโรง เข้าร่วมได้
71 นางสาวภาวิดา มังกร วัดป่าประดู่  –
72 เด็กหญิงลักษิกา  งามเลิศ นางรองพิทยาคม เข้าร่วมได้
73 เด็กหญิงนพเก้า  หุยวัน นางรองพิทยาคม เข้าร่วมได้
74 นางสาวสวิชญา  สมนิมิตร เขมะสิริอนุสรณ์ เข้าร่วมได้
75 นางสาวลลิตา  ศรีสุข อุดมศึกษา เข้าร่วมได้
76 นางประนอม  ไชยอ่อน โรงเรียนดรุณราชบุรี เข้าร่วมได้
77 นางทัศนีย์ เกตุแก้ว ธิดาแม่พระ  –
78 นายอัศวิน ด่านพินิจ เชียงรายวิทยาคม เข้าร่วมได้
79 นายวรพงษ์ มีภัคดี มารีวิทยากบินทร์บุรี เข้าร่วมไม่ได้
80 นางสาวจิรปรียา ชูยอด ตาคลีประชาสรรค์ เข้าร่วมได้
81 นางสาววิภาภรณ์ สะเดา นาแกสามัคคีวิทยา  –
82 นางสาวจุฑารัตน์ กระโทกนอก สุรนารีวิทยา เข้าร่วมไม่ได้
83 นายอำนวย บูรณพันศักดิ์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  –
84 นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ เบญจมราชูทิศ เข้าร่วมได้
85 นายธนายุทธ เหลื่อมนภา เตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ เข้าร่วมได้
86 นายวีระ สิงหนารถ พิจิตรพิทยาคม เข้าร่วมได้
87 นายประณมพร สิทธิมังค์ วัดป่าประดู่ เข้าร่วมได้
88 นางสาวรุ่งอรุณ เพ็ญกุลกิจ ชุมพลโพนพิสัย เข้าร่วมได้
89 นางเพียงฤทัย สีสุธรรม ธรรมบวรวิทยา เข้าร่วมได้
90 นายปิติพงษ์ เปี่ยมประสงค์ โรงเรียนเชียงคำวิทยา เข้าร่วมได้
91 นางสาวปุณณศิริ วงศ์ศรีชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าร่วมได้
92 นางสาวแพรวาว ทัศนีย์ประภากร โรงเรียนนครสวรรค์ เข้าร่วมได้
93 นางสาวพรชนก นาคเสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เข้าร่วมไม่ได้
94 นางสาวนภัสพร  พูลสง่า โรงเรียนบัวขาว เข้าร่วมได้
95 นางสาวณัฐกิริยา  พลจางวาง โรงเรียนบัวขาว เข้าร่วมได้
96 นางสาวเอกปวีร์ เอกธรรมรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครฯ เข้าร่วมได้

 

ข้อมูลยืนยันเข้าร่วมโครงการ กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 14

  1. โปรดตรวจสอบรายชื่อและการยืนยันการเข้าร่วม
  2. ถ้ารายชื่อผิดพลาดกรุณาแจ้งโดย คลิกที่นี่
  3. หมดเขตการยืนยันวันที่ 8 กันยายน 2560 และในวันที่ 9 กันยายน 2560 จะพิจารณาประกาศผลตัวสำรองทันที
ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ยืนยัน
1 นายสุธารักษ์  พัฒน์ศรีเรือง ทุ่งใหญ่วิทยาคม เข้าร่วมได้
2 นางสาววรรณภา  สินศรชัย สภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมได้
3 นางสาวจิดาภา เจือจันทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมได้
4 นางสาวกุลกันยา พงษ์สัจจา กันทรารมณ์  –
5 นายจิรวัฒน์ นาฟุ้ง บ้านไผ่ เข้าร่วมได้
6 นางสาวจันทนิภา  คะเรรัมย์ บัวหลวงวิทยาคม เข้าร่วมได้
7 นายคณาธิป  บำรุงชัย อัสสัมชัญ บางรัก เข้าร่วมได้
8 นายจักรพงษ์  มีสัตย์ใจ แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”  –
9 นางสาวสุชีรา  ทองวาฤทธิ์ แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”  –
10 นางสาวเกตน์สิรี  ทิพเนตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าร่วมได้
11 นายปณิธาน  สวัสดิโกมล เบญจมราชูทิศ เข้าร่วมได้
12 นายโมกข์  เลิศศรีมงคล วชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมได้
13 นางสาววิกาวี  รัตตมณี สภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมได้
14 เด็กหญิงสุพิชชา  ธีรนิติกุล นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เข้าร่วมได้
15 นางสาวภัคจิรา  เสียงใส วาปีปทุม เข้าร่วมได้
16 นางสาวศิวารัตน์  ใจภัคดี วาปีปทุม เข้าร่วมได้
17 นางสาวอธิฐญา  มะกา วาปีปทุม เข้าร่วมได้
18 นางสาวศุภรานันท์  กล่อมเดช ปราจิณราษฎรอำรุง เข้าร่วมได้
19 นางสาวธนวันต์  สร้อยพา ปราจิณราษฎรอำรุง เข้าร่วมได้
20 นางสาวอาทิพติยาภรณ์  ภูมิลา คำชะอีวิทยาคาร เข้าร่วมได้
21 นายดิถดนัย  ทาทาน พะเยาพิทยาคม เข้าร่วมได้
22 นางสาวภัทรวดี  คงจุ้ย เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมได้
23 นางสาวทิติภา  ชินทอง สตรีสิริเกศ เข้าร่วมได้
24 นางสาวนันท์นภัส  ไชยวชิรวิทย์ นางรอง  –
25 นางสาวอลิษา  วาหับ เวียงสุวรรณวิทยาคม เข้าร่วมได้
26 นางสาวสุธาวี สุภาพ สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เข้าร่วมได้
27 นายวทัญญู ศิริพัฒน์ วัดป่าประดู่ เข้าร่วมได้
28 นางสาวภูษณิศา บุญเอนก สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมได้
29 นางสาวธมลวรรณ สอนหลง วัดป่าประดู่ เข้าร่วมได้
30 นางสาวณิชาภา บัวสัมฤทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าร่วมได้
31 นางสาวณัฐนิชา ขุนทอง ฤทธิยะวรรณาลัย เข้าร่วมได้
32 นางสาวจันทิมา พรมแสน บ้านไผ่ เข้าร่วมได้
33 นายภาณุวัตร กลั่นบิดา บ้านไผ่ เข้าร่วมได้
34 นายอิทธิฤทธิ์ ชุมภู เชียงคำวิทยาคม เข้าร่วมได้
35 นายกฤษปกรณ์ คำแสน เชียงคำวิทยาคม เข้าร่วมได้
36 นางสาวกานต์ชนิต คชคีรี ธิดานุเคราะห์ เข้าร่วมได้
37 นางสาวกานต์ชนก คชคีรี ธิดานุเคราะห์ เข้าร่วมได้
38 นางสาวสรารัตน์ วิยาสิงห์ สำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมได้
39 นางสาวสันทราย ทาตะวัตร กันทรลักษ์วิทยา เข้าร่วมได้
40 นางสาวปาริฉัตร  ควรเมตตา ยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าร่วมได้
41 นายภควัต  มหายศนันท์ อัสสัมชัญ บางรัก เข้าร่วมได้
42 นางสาวเกวลิน  โกมลกุญชร บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต เข้าร่วมได้
43 นางสาวธนัญภรณ์  ชื่นนอก เบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมได้
44 นายณัฐนันท์  โตจิตร ระหานวิทยา เข้าร่วมได้
45 นางสาวแพรไหม  งามล้วน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เข้าร่วมได้
46 นางสาวศิรารัตน์  แซ่ข้อ ท้ายเหมืองวิทยา เข้าร่วมได้
47 นายสิทธิชาติ  ไชยศาสตร์ บัวขาว เข้าร่วมได้
48 นางสาวณัฐวิรดี  กิไพโรจน์ ท้ายเหมืองวิทยา เข้าร่วมได้
49 นางสาวสิริมา หมาดเต๊ะ สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เข้าร่วมได้
50 นางสาวมีโชค เบียก่า เชียงรายวิทยาคม เข้าร่วมได้
51 นายธีรภัทร์ คำตุ้ย สันป่าตองวิทยาคม เข้าร่วมได้
52 นางสาวมณีพร สองแก้ว สตรียะลา  –
53 นางสาวสุธิดา ภู่แพร จ่านกร้อง เข้าร่วมได้
54 นางสาวอัจราภรณ์ ป้อมบ้านต้า สำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมได้
55 นางสาวเมวดี พอกกา ศรีสงครามวิทยา เข้าร่วมได้
56 นางสาวพิภาวรรณ กิติวงค์ พร้าววิทยาคม เข้าร่วมได้
57 นางสาวกานต์สินี โตลา อุทัยวิทยาคม เข้าร่วมได้
58 นายรัชพล สืบวิเศษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ เข้าร่วมได้
59 นางสาวพนิดา สุภาวุฒิ ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ เข้าร่วมได้
60 นางสาวใจพิสุทธิ์ มาลาวิลาศ สตรีศรีน่าน เข้าร่วมได้
61 นายศิลาชัย ศาลางาม พานพิทยาคม เข้าร่วมได้
62 นายธีรภัทร์ ทาฟู อมก๋อยวิทยาคม เข้าร่วมได้
63 นางสาวดุจฤดี สร้างวัด คลองใหญ่วิทยาคม เข้าร่วมได้
64 นางสาวนิภาพร กันทะวัง บุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วมได้
65 นางสาวชนากานต์ เครือปาละ บุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วมได้
66 นางสาวพรพรรษา เรืองสวัสดิ์ อมก๋อยวิทยาคม เข้าร่วมไม่ได้
67 นายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  –
68 นายธีรไนย ปุ่นภักดี พัทลุง  –
69 นางสาวปภัสสร น้อยมาลา พนมไพรวิทยาคาร เข้าร่วมได้
70 นายวรพงษ์ ขุนไชย์ พนมไพรวิทยาคาร เข้าร่วมได้
71 นางสาวพัชรนภา โชติพรมราช นวมินทราชูทิศ มัชฌิม เข้าร่วมได้
72 นางสาวธัญวรัตน์ แก้วรัตน์ ปาดังติณสูลานนท์ เข้าร่วมได้
73 นางสาวชุติกาญจน์ มาศสุวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เข้าร่วมได้
74 นายภูริ หงษ์ศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม  –
75 นางสาวณิชารัศมิ์ พัชรปรีชารัตน์ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าร่วมได้
76 นางสาวศิริพร วุทสน ศรีสงครามวิทยา เข้าร่วมได้
77 นายเฉลิมพล  สุภา พร้าววิทยาคม เข้าร่วมได้
78 นางสาวงามตา ยิ้มยัง อุทัยวิทยาคม เข้าร่วมได้
79 นายชัชวาล ชูเกตุ ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ เข้าร่วมได้
80 นางกิ่งกาญจ์ สมจิตต์ สตรีศรีน่าน เข้าร่วมได้
81 นายเข้ม  ชอบกิตติ์วรกุล อมก๋อยวิทยาคม เข้าร่วมได้
82 นางสาวจิรายุ กระแสโสม คลองใหญ่วิทยาคม เข้าร่วมได้
83 นางสาวกฤติยา วรศรี บุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วมได้
84 นางสาวนวิยา พวงพี่ พนมไพรวิทยาคาร เข้าร่วมได้
85 นางกมลพร เพชรพงษ์ วมินทราชูทิศ มัชฌิม เข้าร่วมได้
86 นางสาวอรรฆมณี พรมเพชร ปาดังติณสูลานนท์ เข้าร่วมได้
87 นางสาวมุทิตา วาณิชธนากุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เข้าร่วมได้
88 นางบุบผา  ชื่นปิติกุล สภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมได้
89 นางจันทร์ทิวา อมทอง กันทรารมณ์  –
90 นางศิวพร  สิงห์ภูวนาท บัวหลวงวิทยาคม เข้าร่วมได้
91 นายสุพิชาติ  บุญศิริรัช แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”  –
92 นางธัญชิตา  รัตนาธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าร่วมได้
93 นางสาวมารศรี  เมืองโคตร คำชะอีวิทยาคาร เข้าร่วมได้
94 นางสาวละไม   ทองมี เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมได้
95 นางวราพร  เจริญยุทธ สตรีสิริเกศ เข้าร่วมได้
96 นางชลิดา  วรรณโพธิ์กลาง นางรอง  –
97 นางสาวสุวิมล  นวลทะวัน เวียงสุวรรณวิทยาคม เข้าร่วมได้
98 นางสาวพจนารถ สำเภาสงฆ์ ธิดานุเคราะห์ เข้าร่วมได้
99 นางสุนันท์ มีศิริ กันทรลักษ์วิทยา เข้าร่วมได้
100 นางสาววรกร  ช่างสาน ท้ายเหมืองวิทยา เข้าร่วมได้
101 นางเพชรา รัตนมุสิทธิ์ สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เข้าร่วมได้
102 นางสาวธวัลพร ยั่งยืน เชียงรายวิทยาคม เข้าร่วมได้
103 นางสุมาพร  ชูเมือง สตรียะลา  –
104 นางพิสมัย  โทนแจ้ง จ่านกร้อง เข้าร่วมได้
105 นายอนุวัฒน์ แก้วลอย สำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมได้
106 จักรเพชร วรสินธ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เข้าร่วมได้
107 อัจฉรา เวียงลอ เชียงคำวิทยาคม เข้าร่วมได้
108 อมรา ภูมิสายดร บัวขาว เข้าร่วมได้