ขอเชิญผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม เข้าร่วมโครงการยอดกล้าวรรณกรรม (พิเศษ) ปี 2564

3136

สืบเนื่องจากปี 2563 ที่ผ่านมา งดจัดโครงการค่ายกล้าวรรณกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่มีเยาวชนรางวัลยอดกล้า แต่ทางคณะกรรมการโครงการฯ เห็นควรที่จะจัดโครงการยอดกล้าวรรณกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการยอดกล้าวรรณกรรม (พิเศษ) ปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการกล้าวรรณกรรม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 เมษายน 2564 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม จึงขอเรียนเชิญผู้ที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรมทุกรุ่น เข้าร่วมต่อยอดยอดกับโครงการฯ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการสมัคร

คลิกที่นี่เพื่อส่งแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมโครงการและตรวจสอบรายชื่อ