CPALL มอบหนังสือให้กับห้องสมุดชุมชน ภายใต้ธีม “ซีพี ออลล์ เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” แก่ศูนย์เรียนรู้บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว (คลองลาดพร้าว)

1488

ซีพี ออลล์ สนับสนุนเยาวชนและส่งเสริมการศึกษาไทยเสมอมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำโดย คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีมงาน BookSmile ลงพื้นที่มอบหนังสือให้กับห้องสมุดชุมชน ภายใต้ธีม “ซีพี ออลล์ เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” แก่ศูนย์เรียนรู้บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว (คลองลาดพร้าว) เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในชุมชนบางบัว และชุมชนอื่นๆ บริเวณคลองลาดพร้าว ได้มีหนังสือไว้อ่านเพื่อหาความรู้ และเป็นการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ โดยมี คุณวรรณิศา หงันเปี่ยม ประธานชุมชนบางบัว ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมบ้านหนังสือชุมชนบางบัว


ทั้งนี้ ชุมชนบางบัวเป็นหนึ่งใน 15 ชุมชน ที่ตั้งอยู่เลียบคลองลาดพร้าว และได้เริ่มก่อตั้งบ้านหนังสือชุมชนบางบัว ในปี 2556 เพื่อเป็นศูนย์กลางห้องสมุดชุมชนในพื้นที่ นอกจากที่ ซีพี ออลล์ ได้ให้การสนับสนุนหนังสือแก่ห้องสมุดชุมชนแล้ว ยังร่วมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างครบวงจรด้วยแนวคิด “ต้นกล้าไร้ถัง” รวมทั้งได้ส่งเสริมพันธุ์ไม้ให้แก่ชุมชนเพื่อเสริมภูมิทัศน์ให้สวยงามอีกด้วย ถือเป็นก้าวแรกของ ซีพี ออลล์ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจคการพัฒนาคลองลาดพร้าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอนาคตต่อไป