“CP ALL” มอบพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้แก่กลุ่มคนพิการจังหวัดอุดรธานี

2653

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2 ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี ให้แก่สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากคุณสดุดี อัศวินะกุล รองผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีและมอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นฯ ให้แก่คุณธันย์ชนก นามวงศ์ นายกสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี โดยสมาคมฯ สามารถนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ เห็ดสด เครื่องจักสาน ทองม้วน ข้าวโพดคั่ว ไข่ไก่ไอโอดีน หน้ากากผ้า ฯลฯ ซึ่งผลิตโดยคนพิการ มาวางจำหน่ายหน้าร้านเซเว่นฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานจัดหางานอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว บริษัท โฮมเคเบิ้ล จำกัด มาร่วมแสดงความยินดีแก่สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมาก