พ่ออ่าน บ้านอุ่น สานสายใยรัก จากพ่อสู่ลูกน้อย

0
3756

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม  ชมรมหนังสือเล่มแรก ซีพี ออลล์  และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการรวม 3 ครั้งโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งส่งเสริมให้พ่อที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะด้านกระบวนการนำ หนังสือสู่เด็ก สำหรับโครงการพ่ออ่าน  บ้านอุ่น ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซีพี ทาวเวอร์  โดยมีคุณชูศิลป์ จิรวงศ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารกลางกระจายสินค้า  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และประธานชมรมหนังสือเล่มแรก ซีพี ออลล์    ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

001

พร้อมทั้งมี คุณวันทนีย์  นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ  อีกทั้งกล่าวถึงพันธกิจหลักของบริษัทฯ ในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ด้วยการจัดทำโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นโครงการด้านการศึกษา และโครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การเรียนรู้เป็นหลัก

1 2

3 4

การอบรมครั้งที่ 3 มีคุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก หรือ “ตุ๊บปอง” นักเขียนนิทานชื่อดัง ให้เกียรติเป็นวิทยากร  มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  58 คน โดยในครั้งนี้ ใช้หนังสือนิทาน เรื่อง “ครอบครัวหึ่งหั่ง” และ “ลูกกวางไปเที่ยวสวนสาธารณะ”

5 6

7 8 9 10

11 12