“ซีพี ออลล์” และภาคีเครือข่ายร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

329

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะทำงานจากฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม และโครงการค่ายการ์ตูน 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน อาทิ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ คุณชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ผศ.ดร. อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.สกุล บุญยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ ดร.พัชรี ลินิฐฎา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทย เพื่อหารือแนวดำเนินโครงการฯ รุ่นที่ 18 ประจำปี 2566 ณ ปัญญาภิรมย์สโมสร ซึ่งในปีนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรในการฝึกอบรมให้เข้มข้นโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการเขียนวรรณกรรมและด้านการ์ตูนเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์สูงสุด