ปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุบลราชธานี

3917

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้เข้าอบรมเป็นอุบาสกอุบาสิกาในท้องถิ่น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ -๓ จากโรงเรียนท่าเสียว – คันลึม กว่า 500 คน

IF IF

IF IF

 

สำหรับการอบรมนั้น ได้นิมนต์พระผู้มีความรู้ด้านต่างๆ ในท้องถิ่นมาเป็นผู้บรรยายหรือแสดงธรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของพระในชุมชนและการร่วมมือกันของพระในวัดต่างๆ อีกด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี

IF IF

IF IF

IF IF