ผลิตภัณฑ์จากโครงการเกษตรอินทรีย์ “ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน” โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

2624

บริษัท ซีพี ออลล์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชนจำลอง อนุบาลห้างฉัตรโดยเป็นการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนนับแต่การคัดสรรพันธุ์ การเตรียมอาหาร ให้อาหาร การตรวจเช็คสภาพดิน แสง อุณหภูมิซึ่งเป็นบ้านของไส้เดือนก่อนจะเก็บผลผลิตมูลจากไส้เดือน บรรจุแล้วนำออกจำหน่าย

การดำเนินโครงการจัดการเรียนด้วยวิธีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) พัฒนาการเรียนด้วยหลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum)ควบคู่กับเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เพื่อคิดอย่างผู้ประกอบกา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก”ปราชญ์ท้องถิ่น” มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่โรงเรียนเพื่อให้สามารถการดำเนินโครงการเติบโตอย่างยืนในอนาคต

SP ผู้ดูแล : ดร.กิตติภพ ตันสุวรรณ
องค์กรผู้สนับสนุน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์