ผลการคัดเลือกโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13

3835

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 13  ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559 ณ บ้านผู่หว่าน จังหวัดนครปฐม

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13 มีดังนี้

1 นางสาว หทัยกานต์ อภิรมย์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
2 นางสาว การิน รักตะปุรณะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
3 นางสาว ธวดารา ดีอาษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย
4 นาย ภัทรภณ คำผ่อง โรงเรียนสตรีระนอง
5 นางสาว ยศภัทร คะชา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
6 นางสาว ชญาน์ณินท์ สิริวัชระกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
7 นางสาว วิมลมาน จงสถิตย์วัฒนา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 นางสาว ปาริษา จวบสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม
9 นางสาว ปรางค์วลี เพ็ชรหาญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
10 นางสาว พรรณพิสุทธิ์ บุญดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
11 นาย นครชัย ถอมสิน โรงเรียนปลาปากวิทยา
12 นาย ภูวณ ถิระเดชาพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
13 นางสาว ธนารีย์ ชวนะสุนทรพจน์ โรงเรียนสารสาสร์เอกตรา
14 นาย เสกสรร บุญพา โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
15 นาย ภานุเดช ระภากุล โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
16 นางสาว พลอยพรรณ  แซ่ผิว โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
17 นางสาว ณัฐณิชา สุตะพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
18 นาย จักรพรรดิ สามงามเอี่ยม โรงเรียนระหานวิทยา
19 นางสาว จิตราภรณ์  อ่อนสะเดา โรงเรียนศรีราชา
20 นาย ปฏิพล เปรุนาวิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2
21 นางสาว กิตติสุดา  สุปิงคลัด โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม
22 นาย อภิชาติ ผดุงโชค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
23 นางสาว นภสร ขจรเกียรติธำรง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
24 นางสาว ชนากานต์ ทุ่งสงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
25 นางสาว ชนาพร กาศสนุก โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
26 นางสาว สุเมธินี สีสด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
27 นางสาว ปนัดดา วงศ์ธรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
28 นาย ณัฐพงศ์ สุจริต โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
29 นาย ธนากร มาตราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
30 นางสาว แรกขวัญ จันทร์แจ่ม โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย
31 นางสาว ศศิธร ปรีชากรณ์ โรงเรียนบัวขาว
32 นางสาว ปภาวดี วังคะฮาด โรงเรียนบัวขาว
33 นางสาว พรณภัส  มงคลกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
34 นางสาว จิรัชญา  พันอินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
35 นางสาว ภาสินี แสงคำกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
36 นางสาว มนสิชา แสงคำกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
37 นางสาว ชลธิต ภู่ทองอยู่ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
38 นางสาว กิตฎาภรณ์ ศรีเกษร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
39 นางสาว เพชรพิกุล นนทมาตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
40 นางสาว รัญธิญา บุญมาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ
41 นางสาว พลอย พัดสมร โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
42 นางสาว อชิรญา จอมคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
43 นางสาว อาริยา ศิริพรหมสมบัติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
44 นางสาว ธนพร ศิริพรหมสมบัติ โรงเรียนสหวิทย์
45 นางสาว ณิชารีย์ มานะกิจรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีวิทยา
46 นางสาว กัสรินทร์  เมืองประชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47 นางสาว ปริยากร กองเพชร โรงเรียนสตรีพัทลุง
48 นางสาว กรกนก ฤตวิรุฬห์ โรงเรียนสตรีพัทลุง
49 นางสาว ดลลชา พินเนียม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
50 นางสาว สุรภา อุเมโนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี
51 นางสาว นภพนุช กองทรัพย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย
52 นางสาว บุษบงกช บุญมาถา โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
53 นาย สมศักดิ์ จะหยี โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
54 นางสาว ลักษณารีย์ สุขกิตติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
55 นาย ธนากร ชุช่วย โรงเรียนคงคาราม
56 นางสาว มนัญญา ทองแท่ง โรงเรียนคงคาราม
57 นาย บุณยกร อุดมผล โรงเรียนวัดราชบพิธ
58 นางสาว พิชชา ลยมานุมาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
59 นางสาว พรไพลิน  จินดามณี โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
60 นางสาว มาริษา บุตรโคตร โรงเรียนบัวขาว
61 นางสาว นัฏ ฐานัสปภาวิน โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
62 นางสาว ณัฐกฤตา เพ็ญกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
63 นาย วรณัน เชื้อจ๋าย โรงเรียนวัดราชบพิธ
64 ด.ญ เนตรนภา  ศุภนิราพาธ โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
65 นางสาว ชนิกานต นพคุณสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
66 นางสาว ณภัทร เจริญวารีกุล โรงเรียนสาธิตประสานมิตร แผนกมัธยม
67 นางสาว พนิดา แสวงสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ
68 นางสาว ลลิตา เสมอภาค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
69 นางสาว เอกปวีร์ วิเชียงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
70 นางสาว ดรากร ขจรวงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
71 ด.ช. แทนไท  ครุฑทอง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
72 นางสาว สุภารวี  รุ่งวิไกร โรงเรียนเบญจมราชูปถัมภ์
73 ด.ช. ภูรินทร์ เล้าเจริญสมบัติ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
74 นางสาว จิตตพิสุทธิ์  ขำลักษณะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
75 นางสาว ตรีรัตน์ บวรกีรติโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

รายชื่อครู/อาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13 มีดังนี้

1 นาย รชานนท์  โสภณฤทธิ์เดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
2 นาง วิศิษฎ์พร  ศาสตร์นอก โรงเรียนพิริยา จังหวัดแพร่
3 นาง ศรัญญา  สุรินทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
4 นาย วินัย  จงใจมั่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม
5 นาย ปริยัติ  แก่นอาสา โรงเรียนเบ็จจะมะมหาราช
6 นาง พัชราภรณ์  ภิมุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
7 นาง บำเพ็ญ  งิ้วทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง
8 นาง พันธิภา รุจิวณิชย์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
9 นาง ปานใจ แสงศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 นางสาว สุทธิชา  ปาเหนือ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
11 นาง ประไพ วงศ์วาสน โรงเรียนบัวขาว

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดสามารถดาวร์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่


ดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดและแบบตอบรับคลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-648-2907 และ 02-648-2909