CONNEXT ED สำนักกิจการสังคมฯ ประชุมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

2127

วันที่ 2 ก.พ. 2564 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ CONNEXT ED สำนักกิจการสังคมฯ ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน พร้อมด้วยคณะทำงาน และนายวินัย สมเด็จ School Partner เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน จ.เชียงราย

โดยระหว่างการประเมิน นายประหยัด ทัพธานี ผอ.รร.อนุบาลดงมหาวัน และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติทั้งจากภาครัฐ ผู้นำชุมชน อาทิ นายนพพร เดชชิต ประธานคณะผู้ประเมินฯ, ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สปพ.เชียงราย เขต1, น.ส. ชิชญาสุ์ คุณาธรรม ผอ.ศึกษานิเทศก์ สปพ.เชียงใหม่ เขต5, ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ม.ราชภัฎเชียงราย และคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น

โรงเรียนพระราชทาน ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ โดยคณะผู้ประเมินมีเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน คือ
1. คุณภาพนักเรียน
2. การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
3. การบริหารและการจัดการศึกษา
4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
5. ความดีเด่นของสถานศึกษา

อนึ่ง เกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของโครงการทั้ง 2 โครงการ ที่ซีพีออลล์สนับสนุนอยู่ ได้แก่ โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และ โรงเรียนร่วมพัฒนา PARTNERSHIP SCHOOL ซึ่งได้วางแนวทาง กำหนดแผน สนับสนุนงบประมาณ และดำเนินโครงการมาแล้วเป็นลำดับซึ่งเชื่อว่าจะผ่านการประเมินได้รับรางวัลตามที่คาดหวัง

โดยการนี้ทางคณะผู้ประเมินฯ จะเสนอผลการประเมินให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป