ซีพี ออลล์ ร่วมกับโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและกลุ่มประมงพื้นบ้านเทศบาลคลองใหญ่ จ.ตราด จัดกิจกรรม “สร้างบ้านให้ปลา สร้างอาชีพให้คน”

502

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สร้างบ้านให้ปลา สร้างอาชีพให้คน” ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจากคุณปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด คุณเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอำเภอคลองใหญ่ คุณคมสัน ณ รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คุณธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 รวมถึงภาคีเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านเทศบาลคลองใหญ่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจัดทำซั้ง (บ้านปลา) จากเชือกป่านศรนารายณ์อันเป็นวัสดุธรรมชาติที่ไม่ปล่อยไมโครพลาสติกและไม่ทำลายระบบนิเวศทางทะเล พร้อมทั้งประสานใจให้ชาวชุมชนทั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านฯ ครูและนักเรียน ช่วยกันเก็บขยะบริเวณแนวกันคลื่นเพื่อท้องทะเลที่สะอาดเป็นบ้านที่น่าอยู่ของสัตว์ทะเล นับเป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่คนในชุมชนอำเภอคลองใหญ่ ให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยกันทำซั้งเชือกและส่งต่อองค์ความรู้เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป

ด้วยทางซีพี ออลล์ เล็งเห็นว่าพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง การสร้างบ้านให้ปลาจึงเท่ากับเป็นการสร้างอาชีพแก่คนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง อันเป็นการเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย เป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลสัตว์น้ำ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของท้องทะเลไทย ตามปณิธานองค์กร “Giving & Sharing”