ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me

689

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำเสนอ “แนวทางการประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Service : ESS Help Me)” ในวงประชุม DC UPDATE โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 300 คน ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานสายกระจายสินค้า เข้าถึงช่องทางระบบ ESS Help Me

สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Service : ESS Help Me) จัดทำและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการรับแจ้งและระงับเหตุด่วนจากสาเหตุ 5 ประการ ได้แก่

1. ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย 2. กักขังหน่วงเหนี่ยว3. เสี่ยงถูกละเมิดทางเพศ 4. ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย 5. มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้าย โดยแอดไลน์เพิ่มเพื่อน @ESSHELPME