ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13

1831

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 13  ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559 ณ บ้านผู่หว่าน จังหวัดนครปฐม

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13 มีดังนี้

1 นาย ธิติสรรค์ สำลา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
2 นาย นาวิน งามภูพันธ์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
3 นางสาว สิริมา อินทวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
4 นางสาว สิริมา จวงสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
5 นางสาว เบญจพร  โม้อินทร์ โรงเรียนบึงกาฬ
6 นางสาว เนติพร นันทวรรณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
7 นางสาว ศิริญญา การะพันธ์ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
8 นางสาว จริญญา บุญมามาก โรงเรียนระหานวิทยา
9 นาย อิสรพงษ์ สงสีดา โรงเรียนบัวขาว
10 นาย ธนภัทร ระโหฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์
11 นาย วรสิทธิ์ บุญญาล้ำเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์
12 นางสาว กาญจนาพร ไชยสีทา โรงเรียนบ้านไผ่
13 นางสาว ปวีณา มะดาเร้ะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
14 นาย จักรภพ คงธนาฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
15 นาย กีรติกานท์ เสียงเสนาะ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
16 นางสาว ศิริพร  ดำเขียว โรงเรียนเชียงคาน
17 นางสาว เกศมณี  อุ่นทุม โรงเรียนเชียงคาน
18 นางสาว รพีพรรณ  ถินสถิตย์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
19 นางสาว ปาริฉัตต์  ยิ่งแย้ม โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
20 นางสาว ซินดี้  แม้นวงศ์เดือน โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
21 นางสาว พัชรี พุทธรุณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
22 นางสาว นฤภัทร ปัฐวี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
23 นางสาว ดารา บุญยิ่ง โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
24 นางสาว กัญจนรัตน์ แป๊ะสกุล โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
25 นางสาว นริศรา เบ็ญโส๊ะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
26 นางสาว กชพร แซ่เตี่ยว โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
27 นางสาว กมลวรรณ อ้อยแขม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
28 นาย ศุภวิชญ์ มูลชนะ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
29 นางสาว สหัสวดี สิริบัญญัติ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
30 นาย นันทพงศ์ กระทาง โรงเรียนวังเหนือวิทยา
31 นาย ภัทร์ชัยรัชต์ นามวันสา โรงเรียนเทพศิรินทร์
32 นางสาว วนันตวัน บุญชิต โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
33 นาย พันธวิศ กิตติสุวรรณ โรงเรียนบ้านไผ่
34 นาย สุรศักดิ์ จันทะศรี โรงเรียนหยุห์วิทยา
35 นางสาว พรชนก ฤกษ์ดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
36 นางสาว ธนพร เนตรภักดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
37 นางสาว กรกนก อินทรเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
38 นาย หัสวรรษ พั่วแพง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
39 นางสาว ธัญญารัตน์ วิหงษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
40 นางสาว ณัฐวดี ขันคำ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
41 นางสาว พรรรษวรรณ เหมือนสุวรรณ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิยา
42 นาย สกล ทัศนราม โรงเรียนอัสสัมชัญ
43 นางสาว เพชรรัตน์ คุรุวนาภรณ์ โรงเรียนจ่านกร้อง
44 นางสาว สิรภัทร  ปัญญาทอง โรงเรยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศศ.)
45 นางสาว นัฐนิชา เจ้าภักดี โรงเรียนทุงกว๋าวสิทยาคม
46 นางสาว สหัสพรรษ์ ปรางทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
47 นางสาว นภัสสร โกสิยวัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
48 นางสาว ชนนีญา สิทธิราช โรงเรียนพร้าววิทยาคม
49 นาย เอกรัตน์ ห้วยจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
50 นางสาว พันธิตรา ปานแดง โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
51 นาย เสฏฐวุธ อำนวยผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
52 นาย ชรินทร์ อุปละ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
53 นางสาว พาขวัญ คล่องดี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
54 นางสาว วนิดา ชนะพันธ์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
55 นางสาว อัชฌา  กระสังข์ โรงเรียนบึงกาฬ
56 นาย สหรัฐ  คำซาว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
57 นาย เสริมสิทธิ์  คนไว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
58 นางสาว กัลยรัตน์  ทองสร้อย โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
59 นาย จักรภัทร ประวันตา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
60 นางสาว เขมจิรา จตุรานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
61 นางสาว ศุภสุตา วิทยาจักษุ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
62 นางสาว นิรชา แย้มอิ่ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
63 นางสาว อทิตติญา เชื้ออ่ำ โรงเรียนพิชัย
64 นางสาว พิมพ์สมัย ใจมั่น โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
65 นางสาว ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์จินดา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

รายชื่อครู/อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13 มีดังนี้

1 นางสาวปิยลักษณ์  เสียงก้อง ปราจิณราษฎร์อำรุง
2 นางสาวรจนา  ชาติโสม อุดรพิทยานุกูล
3 นางรัชนีกร  ผิวสว่าง บึงกาฬ
4 นางเสาวลักษณ์ ชาติรังสรรค์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
5 นางสาววรกร  ช่างสาน ท้ายเหมืองวิทยา
6 นางสาวมาส  แสนแก้ว ระหานวิทยา
7 นางสุกัญญา  ขาวงาม บ้านไผ่
8 นางสาวละไม  ทองมี เบญจมราชูทิศ ปัตตานี
9 นางสาวมารศรี  เมืองโคตร คำชะอีวิทยาคาร
10 นางกมลชล  กรวยทอง เชียงคาน
11 นางศิริพรรณ  กุลวงศ์วรโชติ เมืองพัทยา 11
12 นางอัมพิกา  ไกรอ่ำ เชียงคำวิทยาคม
13 นางวาสนา  ปันสุวรรณ์ แม่ใจวิทยาคม
14 นางสาวสุวรรณี  สมสืบ หัวตะพานวิทยาคม
15 นางสาวชาลี  คงเคว็จ หาดใหญ่วิทยาลัย 2
16 นายพร้อมพงษ์  สะสม วังเหนือวิทยา
17 นางสุนันท์  มีศิริ กันทรลักษ์วิทยา
18 นางช่อทิพย์ ก้อนทองคำ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
19 นางสาวพรพิมล  สคริการินทร์ เฉลิมขวัญสตรี
20 นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์ ค่ายบางระจันวิทยาคม
21 นางแพรกพัฒน์  เหมือนสุวรรณ์ ทุ่งทรายวิทยา
22 นางพิศมัย  โทนหว้า จ่านกร้อง
23 นายเกรียง  นาค-อก สาธิต ม.ขอนแก่น
24 นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว ทุ่งกว๋าววิทยาคม
25 นายจักรเพชร  วรสินธุ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
26 นายเฉลิมพล  สุภา พร้าววิทยาคม
27 นางเกธราภรณ์  ทองไสย พรุพิทยาคม
28 นางสาวหทัยทิพย์  สุกใส จุฬาภรณราชวิทยาลัย
29 นางสาวสุพานี  ฉิมพลี เบญจมราชูทิศ
30 นางสาวพิชาวีร์  วุฒิ พิชัย
31 นางจีรนัย  สุขมี หาดใหญ่วิทยาลัย
32 นางอมรา ภูมิสายคร บัวขาว

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดสามารถดาวร์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

ดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดและแบบตอบรับคลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-648-2902 ถึง 3