ประกาศรายชื่อตัวสำรอง และรายชื่อผู้ยืนยันเข้าร่วมค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13

3429

รายชื่อตัวสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13

ที่ นำหน้านาม ชื่อ-สกุล สถาบัน
1 นางสาว ศิษฐ์ตรี พิมพันธ์ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 นางสาว พิชามญธุ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนจิตรลดา
3 นางสาว ธารา อ่ำถึก โรงเรียนจิตรลดา
4 นางสาว รวิสรา แจ่มใจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
5 นางสาว ภัทรสุต สุทธิวงษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาการระนอง

***ตัวสำรองที่ติดกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. ***

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13 มีดังนี้

1 นางสาว หทัยกานต์ อภิรมย์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
2 นางสาว การิน รักตะปุรณะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
3 นางสาว ธุวดารา ดีอาษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย
4 นาย ภัทรภณ คำผ่อง โรงเรียนสตรีระนอง
5 นางสาว ยศภัทร คะชา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
6 นางสาว ชญาน์ณินท์ สิริวัชระกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
7 นางสาว วิมลมาน จงสถิตย์วัฒนา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 นางสาว ปาริษา จวบสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม
9 นางสาว ปรางค์วลี เพ็ชรหาญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
10 นางสาว พรรณพิสุทธิ์ บุญดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
11 นาย นครชัย กอมสิน โรงเรียนปลาปากวิทยา
12 นาย ภูวณ ถิระเดชาพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
13 นางสาว ธนารีย์ ชวนะสุนทรพจน์ โรงเรียนสารสาสร์เอกตรา
14 นาย เสกสรร บุญพา โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
15 นาย ภานุเดช ระภากุล โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
16 นางสาว พลอยพรรณ  แซ่ผิว โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
17 นางสาว ณัฏฐวรุณต์  สุตะพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
18 นาย จักรพรรดิ สามงามเอี่ยม โรงเรียนระหานวิทยา
19 นางสาว จิตราภรณ์  อ่อนสะเดา โรงเรียนศรีราชา
20 นาย ปฏิพล เปรุนาวิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2
21 นางสาว กิตติสุดา  สุปิงคลัด โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม
22 นาย อภิชาติ ผดุงโชค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
23 นางสาว นภสร ขจรเกียรติธำรง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
24 นางสาว ชนากานต์ ทุ่งสงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
25 นางสาว ชนาพร ถาศสนุก โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
26 นางสาว สุเมธินี สีสด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
27 นางสาว แรกขวัญ จันทร์แจ่ม โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย
28 นางสาว ศศิธร ปรีชากรณ์ โรงเรียนบัวขาว
29 นางสาว ปภาวี วังคะฮาด โรงเรียนบัวขาว
30 นางสาว พรณภัส  มงคลกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
31 นางสาว จิรัชญา  พันอินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
32 นางสาว ภาสินี แสงคำกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
33 นางสาว มนสิชา แสงคำกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
34 นางสาว ชลธิชา ภู่ทองอยู่ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
35 นางสาว กิตฎาภรณ์ ศรีเกษร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
36 นางสาว เพชรพิกุล นนทมาตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
37 นางสาว รัญธิญา บุญมาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ
38 นางสาว พลอย พัดสมร โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
39 นางสาว อชิรญา จอมคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
40 นางสาว อาริยา ศิริพรหมสมบัติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
41 นางสาว ธนพร ศิริพรหมสมบัติ โรงเรียนสหวิทย์
42 นางสาว ณิชารีย์ มานะกิจรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีวิทยา
43 นางสาว กัสรินทร์  เมืองประชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44 นางสาว ปริยากร กองเพชร โรงเรียนสตรีพัทลุง
45 นางสาว กรกนก ฤตวิรุฬห์ โรงเรียนสตรีพัทลุง
46 นางสาว ดลลชา พินเนียม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
47 นางสาว สุรภา อุเมโนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี
48 นางสาว นภพนุช กองทรัพย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย
49 นางสาว บุษบงกช บุญมาถา โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
50 นาย สมศักดิ์ จะหยี โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
51 นางสาว ลักษณารีย์ สุขกิตติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
52 นาย ธนากร ชูช่วย โรงเรียนคงคาราม
53 นาย บุณยกร อุดมผล โรงเรียนวัดราชบพิธ
54 นางสาว พรไพลิน  จินดามณี โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
55 นางสาว มาริษา บุตรโคตร โรงเรียนบัวขาว
56 นางสาว นัฏ ฐานัสปภาวิน โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
57 นางสาว ณัฐกฤตา เพ็ญกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
58 นาย วรณัน เชื้อจ๋าย โรงเรียนวัดราชบพิธ
59 ด.ญ เนตรนภา  ศุภนิราพาธ โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
60 นางสาว ชนิกานต นพคุณสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
61 นางสาว ณภัทร เจริญวารีกุล โรงเรียนสาธิตประสานมิตร แผนกมัธยม
62 นางสาว พนิดา แสวงสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ
63 นางสาว ลลิตา เสมอภาค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
64 นางสาว เอกปวีร์ วิเชียรทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
65 นางสาว ดรากร ขจรวงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
66 ด.ช. แทนไท  ครุฑทอง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
67 นางสาว สุภารวี  รุ่งวิไกร โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
68 ด.ช. ภูรินทร์ เล้าเจริญสมบัติ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
69 นางสาว จิตตพิสุทธิ์  ขำลักษณะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
70 นางสาว ตรีรัตน์ บวรกีรติโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์


รายชื่อครู/อาจารย์ที่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13 มีดังนี้

1 นาย รชานนท์  โสภณฤทธิ์เดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
2 นาง วิศิษฎ์พร  ศาสตร์นอก โรงเรียนพิริยา จังหวัดแพร่
3 นาง ศรัญญา  สุรินทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
4 นาย วินัย  จงใจมั่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม
5 นาง พัชราภรณ์  ภิมุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
6 นาง บำเพ็ญ  งิ้วทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง
7 นาง พันธิภา รุจิวณิชย์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
8 นาง ปานใจ แสงศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 นางสาว สุทธิชา  ปาเหนือ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
10 นาง ประไพ วงศ์วาสน โรงเรียนบัวขาว
11 นาง พรทิพย์  ทองป้อง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
12 นาง นุจจรี  เหมะธุลิน โรงเรียนปลาปากวิทยา
13 นาย กิตติพงษ์  พันธ์เมือง โรงเรียนสตรีระนอง