ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙

1097

โครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ (ประเภทครู-อาจารย์)

นาย ประสรรค์ ตันติเสนาะ โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาย อิสระพงศ์ ปั้นทอง กศน. เขตตาดลี
นาย เฉลิมพล สุภา โรงเรียนพร้าววิทยาคม
นาง วาสนา ปัญสุวรรณ์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
นาย รวิศุทธ์ วาดี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
นางสาว วรรณศิริ ผลประมูล โรงเรียนอัสสัมชัญ
นาง นันทนา จันทร์อุฏฐานะ โรงเรียนบางบัวทอง
นางสาว ยุพยง ทัศคร โรงเรียนนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาว สุวรรณี สมสืบ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
นางสาว หทัยทิพย์ สุกใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นางสาว พัฐวดี ทองสีดำ โรงเรียนวัดโรจนาราม
นาง สุวลี ใยคำโพด โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
นาง รัตนาวัลย์ นิธิภัคนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี
นาย พร้อมพงษ์ สะสม โรงเรียนวังเหนือวิทยา
นาย สมศักดิ์ นำแก้ว โรงเรียนปากพะยูรพิทยาคาร
นางสาว วรกร ช่างสาน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
นาง สุนันท์ มีศิริ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
นางสาว อรวัณย์ สืบสิมมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
นางสาว มาลินี ไชยชำนาญ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
นาง รัชนีกร ผิวสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ
นางสาว อุมาภรณ์ ใคร่ครวญ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา
นาง ณัฐปภัสร์ สายจันทร์ โรงเรียนเชียงคาน
นาย นพรัตน์ รองหมื่น โรงเรียนเพชรละครวิทยา
นางสาว จุธาภัค วรโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ
นาย กิตติพงศ์ ตรังคธนสิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ
นาง พิสมัย โทนแจ้ง โรงเรียนจ่านกร้อง
นาย อนิวรรต จันทร์เทพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
นาย จักรเพชร วรสินธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ (ประเภทนักเรียน)

นางสาว วิมพ์วิภา ด้วงทอง โรงเรียนพร้าววิทยาคม
นาวสาว ชนนีญา สิทธิราช โรงเรียนพร้าววิทยาคม
นางสาว นฤพร ปัฐวี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
นางสาว นฤภัทร ปัฐวี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
นางสาว อารียา เทพสุวรรณ์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
นาย ศุภศิลป์ ธรรมถิวัธ โรงเรียนอัสสัมชัญ
นาย อิสรายศ บุญเพิ่ม โรงเรียนบางบัวทอง
นางสาว กชพร แซ่เตี่ยว โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
นางสาว รัตนาวี พิกุลทอง โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
นาย ทัศน์พล ธิอัมพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาว หฤทัย นัทฤทธิ์ โรงเรียนจ่านกร้อง
นางสาว ชลธิชา ขามชู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
นางสาว ปวีณอร ภูมิภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
นางสาว ภาษิตา นภิบาล โรงเรียนปากพะยูรพิทยาคาร
นางสาว พาขวัญ คล่องดี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
นางสาว ณัฐนิชา คะเชนหาร โรงเรียนเพชรละครวิทยา
นาย ปุณณพัฒน์ นิลโชติ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
นาย นันทพงศ์ กระทาง โรงเรียนวังเหนือวิทยา
นางสาว กุลกันยา พงษ์สัจจา โรงเรียนกันทรารมณ์
นางสาว ศิริรัตน์ โพธิ์พรม โรงเรียนกันทรารมณ์
นาย วุฒิชัย ด้วงนา โรงเรียนพรตพิทยพยัต
นางสาว กัญญารัตน์ สีมา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
นาย ภูริ หงษ์ศรี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
นางสาว ศิริพร เลื่อยกระโทก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
นางสาว สันทราย ทาตะวัตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
นางสาว อิศราภรณ์ อำไพ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
นาย ชิติภัทร์ ชูเกื้อ โรงเรียนพัทลุง
นางสาว วรวรรณ คงสมเพชร โรงเรียนพัทลุง
นางสาว ญัฐสิมา สะอุ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
นาย เกียรติศักดิ์ ศรีสุข โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
นางสาว ศิริวรรณ ไชยขาว โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
นาย เชาว์วิช คำมา โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
นางสาว ณัฐธิดา ศรีค้าง โรงเรียนบึงกาฬ
นางสาว เบญจพร โม้อินทร์ โรงเรียนบึงกาฬ
นางสาว ไอลดา กุลาหล้า โรงเรียนเพชรละครวิทยา
นางสาว อรอนงค์ คำผง โรงเรียนสตรีสิริเกศ
นาย กิตติพิชญ์ เชาว์ไวย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นาย กฤษฎา เกาะกลาง โรงเรียนวิเชียรมาตุ
นางสาว สุมิตรา เจ๊ะหมัด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี
นางสาว พชิรดา บุญช่วย โรงเรียนสตรีพัทลุง

 

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดสามารถดาวร์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

ดาวน์โหลเแบบตอบรับคลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-648-2902 ถึง 3

 

กำหนดการ

โครงการ “บันไดกวี

โดยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด

และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๔-๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙

ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

 

วันพฤหัสบดีที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.             ลงทะเบียน

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.               พิธีเปิด

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.               กิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนก้าวขึ้นบันได

โดย        เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.             สุนทรียรสในบทกวี (โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน)

โดย        รศ.ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์  (ไพฑูรย์ ธัญญา)

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.             รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.             คุยกับกวีน้อย  “หทัยรัตน์ จตุรวัฒนา”

๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.             โครงสร้างฉันทลักษณ์ และกุญแจเสียง จังหวะและลีลา

โดย        ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

 

– กลุ่มครู               โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

– กลุ่มนักเรียน     โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง

 

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.              แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการ

โดย  ชมัยภร แสงกระจ่าง   ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ  โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์  พินิจ นิลรัตน์  เจน สงสมพันธุ์  เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น.             ตามอัธยาศัย

๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ น.             รับประทานอาหาร

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.             เปิดโลกทัศน์ด้วยภาพยนตร์

– Dead Poet Society

 

วันศุกร์ที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.               เปิดโลกทัศน์ ภิวัฒน์กวี

โดย        ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  อดุล จันทรศักดิ์  ดำเนินรายการโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.             กิจกรรมกลุ่ม สร้างสรรค์ผลงาน

โดย  ชมัยภร แสงกระจ่าง ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ  โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ พินิจ นิลรัตน์  เจน สงสมพันธุ์ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.             รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.              การอ่านออกเสียง

โดย        ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.              อ่านบทกวี โดย  กลุ่มกวีบนถนน

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.              ทดลองอ่านบทกวี   โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง

๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.             ฝึกเขียนบทกวีทัศนะใหม่  โดย คณะวิทยากร

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.             รับประทานอาหาร

๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.             เปิดโลกทัศน์ด้วยภาพยนตร์

– Finding Forrester

 

วันเสาร์ที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.              วิจารณ์ผลงาน

แยกกลุ่มครู–นักเรียน

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.             รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.             เปิดใจครู-นักเรียน

เรียงถ้อย ร้อยคำ โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.              มอบเกียรติบัตร /  ปิดการอบรม

———————————

หมายเหตุ              กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม