ปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม จ.อุบลราชธานี

3344

ในวันที่ ๒๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม บ้านหัวดอน – คอนสาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำของชุมชนในท้องถิ่น โดยหมายรวมไปถึงคนสูงวัยที่เป็นเสาหลักของชุมชนด้วย เพื่อที่จะได้นำเอาหลักธรรมหรือคำสอนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และถ่ายทอดสู่บุตรหลานต่อไปในอนาคต

 

 

ในการจัดงานครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้นิมนต์ พระครูโอภาสธรรมสถิต เจ้าคณะตำบลทรายมูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายห่วงพิศาล สุดดี กำนันตำบลทรายมูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้เข้าปฏิบัติธรรมและนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์) กว่า 1000 คน