ผู้บริหารและบุคลากร ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

ประสิทธิ์ ฉกาจธรรม
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัมนาความยั่งยืน

ณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล
ผุ้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 


ธีระยุทธ์ ใจแสนวงค์
ผู้จัดการ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

จิรภัทร ไข่คำ
ผู้จัดการ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

กิตติศักดิ์ แซ่ฮ้อ
ผู้จัดการ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

เสาวลักษณ์ บีพิมาย
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม
 

พัชร เข็มทอง
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม