ผู้บริหารและบุคลากร ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

ประสิทธิ์ ฉกาจธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล
ผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม


นงลักษณ์ บุญโต
ผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

จิรภัทร ไข่คำ
ผู้จัดการ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

ธีระยุทธ์ ใจแสนวงค์
ผู้จัดการ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

สุรัติ หลีชัยเลิศ
ผู้จัดการ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

กิตติศักดิ์ แซ่ฮ้อ
ผู้จัดการ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม