ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง อบต.บางน้ำผึ้งขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรด้วยแนวคิดต้นกล้าไร้ถัง พัฒนาสู่ชุมชน “บางน้ำผึ้งไร้ถัง”

2997

วันที่ 22 ธ.ค. 2563 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป จัดสัมมนาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ต้นกล้าไร้ถัง” และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับภาคีเครือข่ายชุมชนบางน้ำผึ้ง 11 หมู่บ้าน และ 2 รร.ในพื้นที่ คือ รร.วัดบางน้ำผึ้งใน และ รร.วัดบางน้ำผึ้งนอก

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณกุลดา นุชเนตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง คุณสุดารัตน์ สังข์ฤทธิผ์ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก คุณสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไป สำนักประสานรัฐกิจ บมจ.ซีพี ออลล์ และ คุณนิตย์ชญา ค้าเจริญ ผู้จัดการโครงการ CONNEXT ED สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง

โดยภายในงานได้เชิญแขกพิเศษ คือ คุณสมศักดิ์ สำรีรัตน์ ประธานส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนบางน้ำผึ้ง ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องเป็น “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” ร่วมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะอย่างถูกวิธี อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าอย่างสอดคล้องกับแนวคิดวิถีต้นกล้าไร้ถัง เพื่อให้คงอยู่เป็น “ปอดของกรุงเทพ” อย่างยั่งยืนสืบต่อไป