“ซีพี ออลล์” ส่งเสริมเยาวชนและครูอาจารย์ร่วมสืบสานกวีนิพนธ์ไทย

0
1145

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์  ร่วมกันดำเนินโครงการบันไดกวี รุ่นที่ 6 มุ่งส่งเสริมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครูอาจารย์ให้สามารถสร้างสรรค์งานกวีนิพนธ์อย่างมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 47 คน

โครงการบันไดกวี  รุ่นที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม  2565 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม   สำหรับพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประเภทกวีนิพนธ์ และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์  เป็นประธานเปิดงานโดยกล่าวถึงแนวคิดในการดำเนินโครงการ และให้เกียรติบรรยายในหัวข้อกิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนก้าวขึ้นบันได  พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากนางวันทนีย์  นามะสนธิ ที่ปรึกษา สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

“โครงการนี้ มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน                 17 คน นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกครูอาจารย์จากโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิคพิเศษในการจัดการเรียนการสอนการเขียนฉันทลักษณ์ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาต่อไป” นางวันทนีย์กล่าว

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อเรียนรู้ผ่านฐานฝึกเขียนเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนเรียนรู้ผ่านการเสวนา และการบรรยายพิเศษหลากหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะสุนทรียรสใน บทกวี (โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน) โดย รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์  (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์,  คุยกับกวีน้อย  โดย หทัยรัตน์ จตุรวัฒนา, คีตกวี โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, เปิดโลกทัศน์ ภิวัฒน์กวี  โดย 2  ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  และสถาพร ศรีสัจจัง, กิจกรรมกลุ่ม สร้างสรรค์ผลงาน สำหรับครู โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ และพินิจ นิลรัตน์, กิจกรรมกลุ่ม สร้างสรรค์ผลงาน สำหรับนักเรียน โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง  ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์  เป็นต้น