ซีพี ออลล์ จัดค่าย บันไดกวี ครั้งที่ ๕ หนุนเยาวชนและครูอาจารย์ ด้านกวีนิพนธ์ไทย

3442

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๕ โดยคัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม ๖๕ คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์

โครงการบันไดกวีจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนและครูอาจารย์เข้าใจรูปแบบฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย มีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ สามารถสร้างผลงานกวีนิพนธ์ที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ อีกทั้งต้องการส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิคพิเศษในการจัดการเรียนการสอนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย โดยมี ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๖๕ คน จำแนกเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๒ คน ครูอาจารย์ ๒๓ คน

สำหรับพิธีเปิดการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีรัตนโกสินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์เป็นประธานเปิดงาน

ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ ทั้งกลุ่มเยาวชนและครูอาจารย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้และแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศอย่างใกล้ชิด อาทิ ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ , รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพทูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์,สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์,ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์, เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ ,พินิจ นิลรัตน์ คอลัมน์นิสต์ มือฉมัง,กลุ่มกวีข้างถนน,กวีน้อย หทัยรัตน์ จตุรวัฒนา เป็นต้น