ซีพี ออลล์ จัดค่ายบันไดกวี สืบสานการเขียนฉันทลักษณ์ไทย

4216

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนัก CSR & SUSTAINABILITY MANAGEMENT และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี รุ่นที่ 3 ส่งเสริมเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 63 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์

 

 

 

 

โครงการบันไดกวี รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนและครูอาจารย์เข้าใจรูปแบบฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย มีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ สามารถสร้างผลงานกวีนิพนธ์ที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ อีกทั้งต้องการส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิคพิเศษในการจัดการเรียนการสอนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 63 คน จำแนกเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 33 คน ครูอาจารย์ 30 คน

 

 

 

สำหรับพิธีเปิดการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม โดยได้รับเกียรติจากนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์เป็นประธานเปิดงาน

 

ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ ทั้งกลุ่มเยาวชนและครูอาจารย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้และแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศอย่างใกล้ชิด อาทิ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์, สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และนักเขียนซีไรต์, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์, เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์, พินิจ นิลรัตน์ เป็นต้น