ซีพี ออลล์ ร่วมกับ กทม. มอบทุนธรรมศึกษาชั้นตรีให้ โรงเรียนในสังกัดกว่า 700 ทุน

3619

ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มอบทุนโครงการพระพุทธศาสนา “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานนักธรรมจิ๋ว” ให้แก่นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรีกว่า 700 ทุน จากเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 80 เครือข่าย เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ด้านคุณธรรม – จริยธรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า เซเว่นฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทศึกษาธรรมและเชิญชวนให้ร่วมสอบธรรมศึกษามากว่า 16 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีพนักงานทั้งใน บมจ.ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ สอบผ่านธรรมศึกษาแล้วกว่า 15,000 คน และด้วยนโยบายของบริษัทฯที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ด้านคุณธรรม-จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดทำโครงการ พระพุทธศาสนา “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานนักธรรมจิ๋ว” เพื่อมอบทุนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครฯ 80 เครือข่าย รวมกว่า 700 ทุน “ธรรมเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานนักธรรมรุ่นจิ๋ว เป็นการมอบทุนเพื่อให้เยาวชนที่ผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ได้มีขวัญกำลังใจที่จะมุ่งมั่นศึกษาธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนา นำไปพัฒนาในชีวิต การเรียนรู้ ต่อไป” นายสุวิทย์กล่าว

 

ด้าน นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีข่าวสารมากขึ้น และเยาวชนจำเป็นต้องมีสติและปัญญา ในการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เยาวชนได้มีการพัฒนาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของแผ่นดิน วัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมให้เยาวชนสอบธรรมศึกษา เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฎิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง  นอกจากนี้นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะ การอ่าน-เขียน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1.รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  2.ซื่อสัตย์สุจริต  3.มีวินัย 4.ใฝ่เรียนรู้  5.อยู่อย่างพอเพียง  6.มุ่งมั่นในการทำงาน  7.รักความเป็นไทย 8.มีจิตสาธารณะ ซึ่งธรรมศึกษาจะเป็นสื่อกลางในการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่ดี จึงได้มุ่งมั่นขยายโอกาสธรรมศึกษาให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงทางสังคม