ซีพีออลล์ประสานเทศบาลนครรังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาทักษะครู

955

บริษัท  ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับเทศบาลนครรังสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการเล่านิทานและการผลิตสื่อปฐมวัย”  สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อยอดการสร้างบรรยากาศส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมถึง 130 คน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหงส์-มังกร  เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครรังสิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในสถานศึกษาต่อไป

IMG_7712 IMG_7725

IMG_7739 IMG_7727

พิธีเปิดการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากคุณธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานเปิดการอบรม และมีคุณวันทนีย์  นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินงาน

IMG_7728 IMG_7734

IMG_7785 IMG_7783

เนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ ความสำคัญของนิทานและการเล่านิทานแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ หรือ “ป้ากุล” นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง, การสร้างสื่อประกอบการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย โดย อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร นักวิชาการอิสระด้านการผลิตสื่อ เป็นต้น

IMG_7800 IMG_7802

IMG_7815 IMG_7810