ติดต่อเรา

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

127 ตึกปัญจภูมิ1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0-2071-2902-3 และ 0-2071-2909

Fax. : 0-2071-8632 และ 0-2679-0580

Email : csrcpall@gmail.com