ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนเมืองพัทยา 11

1211

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คุณวันทนีย์  นามะสนธิ   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  หรือป้ากุล นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง และอาจารย์พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบำนาญ  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ในฐานะคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม  ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนเมืองพัทยา 11  (มัธยมสาธิตพัทยา)

115055 115056

115057 115060

เพื่อให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการธำรงไว้ซึ่งการรักษามาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น โดยมี นายจิรศักดิ์ จิตสม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ทั้งนี้โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมในปีการศึกษา 2558  โดยรับมอบป้ายฯ เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา

115097 115094

115098 115105

115106