CONNEXT ED นำคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน

2111

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED นำคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ อุทยานเกษตรพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จ. เชียงราย ในการนี้คณะครูนักเรียนนำโดย นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่ นายประสงค์ สิทธิวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ นางเรวดี โรจน์ประโคน ครูชำนาญการพิเศษ และนายวินัย สมเด็จ School Partner ให้การต้อนรับ

โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีและการเรียนรู้ 4 มิติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย

มิติที่ 1 ด้านพืช เช่น การปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ การปลูกเห็ด ฯลฯ เป็นต้น

มิติที่ 2 ด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่, การเลี้ยงหมูป่า ฯลฯ เป็นต้น

มิติที่ 3 ด้านประมง เช่น การเลี้ยงปลาดุก ปลานิลในกระชัง ฯลฯ เป็นต้น

มิติที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
(-)การเลี้ยงไส้เดือน ท่อ , การทำ อีเอ็ม (EM) หัวเชื้อขยาย, การทำปุ๋ยจุรินทรีย์ชีวภาพ (โปกาฉิ) เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการทั้ง 4 มิติ มีความคืบหน้าเป็นลำดับ โดยเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมไปยังหลักสูตร STEM ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนในระยะยาวต่อไป