ซีพี ออลล์ -P.I.M ร่วมกิจกรรม “Open House บูรณาการการเรียนรู้” โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

634

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษา และ ดร.หม่อมหลวงสรสิริ วรวรรณ คณบดีคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคุณมรัชนก บุญภารดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คุณครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) สนับสนุนโรงเรียนภายใต้กรอบการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school) ดำเนินการตามแนวทางความยั่งยืน 3 มิติ ซีพี ออลล์ คือ

1. บูรณาการองค์ความรู้สู่หลักสูตรสถานศึกษา
2. สร้างรายได้หมุนเวียนในโครงการต่างๆ ด้วยการส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
3.ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning)

โดยมีจุดประสงค์เพื่อปฏิรูปและยกระดับการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน ร่วมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ภาคเอกชนและภาครัฐ ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย เพื่อเด็กไทยและอนาคตการศึกษาของชาติให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน