ซีพี ออลล์ เตรียมขยายพื้นที่สีเขียวตามนโยบาย 7G💚 Green ประชุมแผนงานปลูกต้นไม้ ปี 2565 กับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปลูกป่าในเขตพื้นที่ภาคอีสาน​

1442

8วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนซีพี ออลล์ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้า DC ขอนแก่น และบุรีรัมย์ ร่วมประชุมแผนโครงการศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและแหล่งเรียนรู้เกษตร มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คุณรังสิมันตุ์ เชือนรัมย์ ผอ.รร.มหิธรวิทยา และ เครือข่ายเกษตรกร อ.โนนนารายณ์ ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมโกดกง 2 อาคารอำนวยการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

โครงการศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ จ.สุรินทร์ โดย ซีพี ออลล์ มีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นศูนย์การเพาะเลี้ยง เพาะพันธุ์กล้าไม้ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น ผ่านโครงการต่างๆ เช่น ป่าล้อมวัด, สระน้ำไร่นาประชารัฐสามัคคีฯ, ไผ่พอเพียงสู่อนาคตที่ยั่งยืน และ โรงเรียนป่าไม้ เป็นต้น

ทั้งนี้ประโยชน์จากการปลูกต้นไม้นอกเหนือจากช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ รักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ให้ได้ 10 ล้านต้น ภายในปี 2573 พร้อมตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ อีกด้วย