ซีพี ออลล์ เดินหน้าประชุมกรรมการสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนร่วมพัฒนา เฟส 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอแผนพัฒนาฯ ต่อกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

482

คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.หม่อมหลวงสรสิริ วรวรรณ คณบดีคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ดร.เอกอนงค์ คงประสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลทับสะแก และดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี โดยใช้หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และนำโครงการต้นแบบอย่างเช่น ต้นกล้าไร้ถัง มาเป็นฐานเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนที่สนใจ

ในการนี้ นางสุนันท์ ประสพผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับสะแก ได้นำเสนอความคืบหน้าแผนการพัฒนาโรงเรียนรวมถึงการดำเนินโครงการต้นกล้าไร้ถัง การนำ Business Model Canvas เข้ามาเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานโรงเรียน และการนำระบบ E-library เข้ามาใช้เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงการอ่านของนักเรียนและบุคคลากร ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด โดยนางสุนันท์ ได้กล่าวขอบคุณทางบริษัทฯ และคณะกรรมการทุกท่าน รวมถึงนายธนัญชัย สุขสว่าง (School Partner) ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมจนโรงเรียนสามารถดำเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศมากมายเช่น รางวัล ZERO WASTE SCHOOL, รางวัลลูกโลกสีเขียว, รางวัลโรงเรียนต้นแบบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และรางวัลค่าของแผ่นดิน โดยจะขยายผลโครงการต้นกล้าไร้ถังไปยังโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านหลักสูตรท้องถิ่น “โรงเรียนไร้ถัง” และสร้างรายได้ที่สามารถหมุนเวียนมาดูแล โครงการต้นกล้าไร้ถัง ให้ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นกล้า “ไร้ถัง” ระดับประเทศต่อไปในอนาคต