“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานฯ องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับประเทศ

2901

“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ โดยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ ประจำปี 2561

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ศูนประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจการปฏิบัติงานให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยในปีนี้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ

สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีพันธกิจอันมุ่งมั่นในการร่วมสร้างสังคมไทยสู่สังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ มาตั้งแต่ปี 2536 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการโรงเรียนรักการอ่าน โครงการชุมชนรักการอ่าน โครงการบ้านรักการอ่าน โครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน (Book Start) สำหรับบุตรหลานพนักงาน โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด โครงการค่ายกล้าวรรณกรรม โครงการค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน เป็นต้น