“ซีพี ออลล์”  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แก่สามเณร

3595

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2558  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่สามเณรผู้เรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล  วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี  ในโครงการพัฒนาสามเณรผู้เรียน  โดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 65 รูป

IMG_0349 IMG_0342

IMG_0322 IMG_0318

IMG_0315 IMG_0311

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตร  อันประกอบด้วย กิจกรรมหมากล้อม กิจกรรมวาดการ์ตูน และกิจกรรมการเขียนอย่างสร้างสรรค์   อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อไป  โดยมีคณะวิทยากรจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยคุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย  และ ดร.พัชรี ลินิฐฎา  อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นวิทยากร

IMG_0321 IMG_0334

IMG_0332 IMG_0329

IMG_0327 IMG_0341

IMG_0347 IMG_0346