ซีพี ออลล์ มอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่ โรงเรียนวิชูทิศ

1252

เมือวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทมอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่โรงเรียนวิชูทิศ โดยมีคุณมงคล อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกับมีคุณอนงค์ เพชรทัต สก.เขตดินแดง ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณเกศสุภา อรวรรณสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตดินแดง ร่วมแสดงความยินดีด้วย

IMG_7814 IMG_7823

IMG_7826 IMG_7831

 

สำหรับโรงเรียนวิชูทิศเป็นสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองและผู้นำชุมชน ได้ประสานความร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน การเรียนรู้ สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาทุกช่วงชั้น การพัฒนาห้องสมุด มุมหนังสือ และอื่นๆ ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่การผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมในปีการศึกษา 2557

 

IMG_7838 IMG_7840

IMG_7849 IMG_7857