“ซีพี ออลล์” ประสาน “เทศบาลเมืองหัวหิน” ร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งการอ่าน อย่างยั่งยืน

1983

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม     ประสานความร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน และโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน  ดำเนิน “โครงการโรงเรียนรักการอ่าน” และ “โครงการสนุกกับนิทาน และสืบสานสำนวนไทย” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งการอ่าน การเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า 160 คน

IMG_6198 IMG_6206

 

โครงการโรงเรียน บ้าน และชุมชนรักการอ่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน  โดยได้รับเกียรติจากคุณบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดงาน  และมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากครูอาจารย์ จากโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน จากสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 80 คน

IMG_6227 IMG_6224

 

โครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนสืบไป  ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การบรรยายและสาธิต “การนำหนังสือสู่เด็ก การนำเด็กสู่หนังสือ”  “การเล่านิทานแบบต่าง ๆ อย่างง่ายและเด็กสนุก” โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  หรือ “ป้ากุล” นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง, “การสร้างสื่ออย่างง่าย ๆ สำหรับเด็ก” โดย อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร นักวิชาการอิสระด้านการผลิตสื่อ

IMG_6235 IMG_6237

IMG_6199 IMG_6203

โครงการสนุกกับนิทาน และสืบสานสำนวนไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนบ้านหัวหิน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 80 คน มีการบรรยายและสาธิตหัวข้อ “สนุกกับนิทาน” และ “สืบสานสำนวนไทย” รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  หรือ “ป้ากุล” นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง , กิจกรรม “การสร้างสื่อประกอบนิทาน” และ “การสร้างสื่อสำนวนไทย”   โดย อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร นักวิชาการอิสระด้านการผลิตสื่อ

IMG_6239 IMG_6246

IMG_6258 IMG_6259

อนึ่ง เมื่อช่วงต้นปี 2557 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   นำโดยคุณวันทนีย์  นามะสนธิ  และคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน นำโดยคุณบุษบา โชคสุชาติ  รองนายกเทศมนตรี ได้ประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้อย่างยืน  นำมาสู่ความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังกล่าว

IMG_6260 IMG_6318

IMG_6319