“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่าย เพาะกล้า สานฝันเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน

3741

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคมสร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด “จากมิตรสู่มิตร สร้างจิตสาธารณะ” สานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน

IMG_5867 IMG_5852

IMG_5790 IMG_5786

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2558 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม สำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากคุณชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และที่ปรึกษาสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พร้อมกับมีคณะผู้บริหารจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณบูรพา อารัมภีร นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คุณศักดา แซ่เอียว อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย และดร.พัชรี ลินิฐฎา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย

IMG_5854 IMG_5874

IMG_5895 IMG_5902

 

ปี 2558 โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายการ์ตูนฯ ดำเนินการสืบเนื่องเป็นรุ่นที่ 12 ภายใต้แนวคิด “จากมิตรสู่มิตร สร้างจิตสาธารณะ” เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกระตุ้นการสร้างจิตสาธารณะ โดยมี ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งธนาคารจิตอาสา และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “จากมิตรสู่มิตร สร้างจิตสาธารณะ” เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อดังกล่าว

 

IMG_5930 IMG_5950

IMG_5979 IMG_5997

 

การอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม 68 คน โครงการค่ายการ์ตูนฯ 68 คน รวมทั้งสิ้น 138 คน พร้อมกับมีอาจารย์ที่ปรึกษาของเยาวชนทั้ง 2 กลุ่ม รวม 44 คน จำแนกเป็นครูที่ปรึกษาด้านภาษาไทย 33 คน และครูที่ปรึกษาด้านศิลปะ 10 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและอาจารย์ ร่วมกันนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนต่อไป นอกจากนี้ ยังมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 คน

 

IMG_6034 IMG_6045

IMG_6055 IMG_6069

 

สำหรับพิธีปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม

 

IMG_6090 IMG_6130

IMG_6099 IMG_6138

IMG_6149 IMG_6194

 

โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายการ์ตูนฯ ได้รับเกียรติจากนักวิชาการ นักเขียนรางวัลซีไรต์ กวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนชื่อดัง นักวาดการ์ตูนชื่อดัง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่างๆ รวม 35 คน มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคการเขียน การวาดการ์ตูนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนที่จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน การวาดการ์ตูน ควบคู่ไปการส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความรู้สึกปรารถนาจะมีส่วนช่วยเหลือสังคมตามกำลังความสามารถ

 

IMG_6219 IMG_6255

IMG_6272 IMG_6294

 

ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
– เสวนา “จุดไฟใส่ฟืน : กว่าจะยืนบนถนนวรรณกรรม” โดย คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และคุณชมัยภร แสงกระจ่าง
– เสวนา “ดนตรี กวี ศิลป์ ส่องใจ” โดย คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์ และคุณรักษ์มนัญญา สมเทพ
– อภิปรายหัวข้อ “จริยธรรม ศักดิ์ศรี ลิขสิทธิ์ ในงานวรรณกรรมและศิลปะ” โดย คุณนิเวศน์ กันไทยราษฎร์, คุณบูรพา อารัมภีร, คุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ), คุณเขมะศิริ นิชชากร หัวหน้าส่วนส่งเสริมงานลิขสิทธิ์ สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และคุณกนกวลี พจนปกรณ์ นักเขียนรางวัลชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประเภทนวนิยาย ปี 2551
– กลเม็ดที่ 1-7 ในการวาดการ์ตูน จากนักวาดการ์ตูนชั้นนำ
– ฐานวรรณกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกวีนิพนธ์, ฐานเรื่องสั้น ฐานสารคดี และฐานวรรณกรรมเยาวชนสำหรับครู (สำหรับครู) จากนักเขียนชื่อดัง ฯลฯ

 

IMG_6300 IMG_6312

IMG_6328 IMG_6351

 

นอกจากนี้ ยังได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์สานต่อต้นกล้าฯ กับ คณะวิทยากร” เพื่อเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และวิชาศิลปะ ด้านการวาดการ์ตูน เพื่อให้ครูอาจารย์นำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นแนวทางในจัดโครงการกิจกรรมเพื่อขยายผลในสถานศึกษาต่อไป

 

IMG_6361 IMG_6379

IMG_6449 IMG_6481

IMG_6549 IMG_6722

IMG_6589 IMG_6781

IMG_6806 IMG_6833

IMG_6858