“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่าย จัดอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย

1028

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และเทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมหัวข้อ “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทยให้อ่านออกและเขียนได้อย่างสร้างสรรค์” โดยมีครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงรายและโรงเรียนพานพิทยาคม เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 110 คน

IMG_8540 IMG_8547

การอบรมรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย สำหรับพิธีเปิดการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 โดยมีคุณธีระวัฒน์ สงวนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินงาน

IMG_8552 IMG_8555

IMG_8537 IMG_8569

 

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้เรื่องเทคนิคการสอนทักษะภาษาไทยด้านการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมครูภาษาไทยมาร่วมกันถ่ายทอดเทคนิค ความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ

 

IMG_8555 IMG_8566

IMG_8580 IMG_8588
– การบรรยายเรื่อง “ภูมิปัญญาในภาษาไทย” โดย รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสอนการฟังและการพูดภาษาไทย” โดย อาจารย์ ดร.พัชรี ลินิฐฎา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และอาจารย์นิภาพรรณ ธาราสันติสุข อาจารย์หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
– การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสอนการอ่านภาษาไทย” โดย รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, อาจารย์ ดร.พัชรี ลินิฐฎา และอาจารย์นิภาพรรณ ธาราสันติสุข

IMG_8592 IMG_8590