“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่ายพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยแก่ครูอาสา

0
3142

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยบนพื้นที่สูงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะด้านการสอนภาษาไทยสำหรับชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 149 คน

bb_09 bb_10

bb_15 bb_13

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยบนพื้นที่สูง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะด้านการสอนภาษาไทย เพื่อให้ชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 149 คน จำแนกเป็นครูอาสาสมัครศูนย์อาสาสมัครศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 111 คน และครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ 38 คน

 

bb_08 bb_06

bb_11 bb_12

 

สำหรับพิธีเปิดโครงการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรพล วงศ์หวันรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรม และมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังกล่าว

 

bb_14 bb_16

bb_18 bb_05

 

หลักสูตรเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ อักขระวิธีไทย, การสอนแจกลูก, การอ่านคำไทย, ฝึกปฏิบัติ ฯลฯ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย ดร.พัชรี ลินิฎฐา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และอาจารย์นิภาพรรณ ธาราสันติสุข อาจารย์หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด

 

bb_03 bb_03

bb_04 bb_01

bb_20 bb_19

bb_17