“ซีพี ออลล์” จัดโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรมและ ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝันครั้งที่ 13

4411

ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคมสร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด “ผู้ใดเป็นสุภาพบุรุษ ผู้นั้นเกิดมาสำหรับคนอื่น”โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน รวมกว่า 183 คน ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

p2_36 p2_32
ปี 2559 โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายการ์ตูนฯ ดำเนินการสืบเนื่องเป็นรุ่นที่ 13 ภายใต้แนวคิด “ผู้ใดเป็นสุภาพบุรุษ ผู้นั้นเกิดมาสำหรับคนอื่น” เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น

p2_30 p2_31

p2_33 p2_34

การอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนและอาจารย์ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม 97 คน โครงการค่ายการ์ตูนฯ 86 คน รวมทั้งสิ้น 183 คน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและอาจารย์ ร่วมกันนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนต่อไป สำหรับพิธีปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม

p2_35 p2_37

p2_38 p2_39

โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายการ์ตูนฯ ได้รับเกียรติและความกรุณาจากนักวิชาการ นักเขียนรางวัลซีไรต์ กวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนชื่อดัง นักวาดการ์ตูนชื่อดัง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่างๆ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคการเขียน การวาดการ์ตูนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนที่จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน การวาดการ์ตูน ควบคู่ไปการส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อื่น

p2_40 p2_41

p2_42 p2_43

ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
– เสวนา ผู้ใดเป็นสุภาพบุรุษ ผู้นั้นเกิดมาสำหรับคนอื่น โดย คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
– พบศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
– ช่วง : พบ ว. วินิจฉัยกุล
– กลเม็ดที่ 1-7 ในการวาดการ์ตูน จากนักวาดการ์ตูนชั้นนำ
– ฐานวรรณกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกวีนิพนธ์, ฐานเรื่องสั้น ฐานสารคดี และฐานวรรณกรรมวิจารณ์ (สำหรับครู) จากนักเขียนชื่อดัง ฯลฯ
– จริยธรรม ศักดิ์ศรี ลิขสิทธิ์ ในงานวรรณกรรม และงานศิลปะ

p2_44 p2_45

p2_46 p2_47

p2_48 p2_49

p2_50 p2_51

p2_52 p2_53

p2_54 p2_55

p2_56 p2_57

p2_58 p2_59

p2_60 p2_61

p2_62 p2_63

p2_64 p2_65

p2_67 p2_63

p2_64 p2_65

p2_66 p2_67

p2_68 p2_69

p2_70 p2_71