“ซีพี ออลล์” จัดโครงการมหัศจรรย์แห่งการอ่าน

0
3916

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “มหัศจรรย์แห่งการอ่าน” มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 230 คน โครงการมหัศจรรย์แห่งการอ่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยมีคุณสุไหง แสวงสุข สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินงาน

1

2 3

4 5

โครงการดังกล่าวมีการบรรยายทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมภาษาไทยเพื่อบูรณาการการอ่านการเขียนการเรียนรู้ โดยนักเขียน และนักวิชาการ อาทิ
– การบรรยายหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งการอ่าน” โดยคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ที่ปรึกษาสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
– แนะนำหนังสือดีที่น่าอ่าน โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ “ป้ากุล” นักเขียน/นักเล่านิทานชื่อดัง
– กิจกรรมภาษาไทย เช่น หลักการเขียนภาษาไทย หลักการอ่านทำนองเสนาะ ปริศนาเบญจพรรณ ทำนองสวดโอ้เอ้วิหารราย ฯลฯ โดย ดร. พัชรี ลินิฐฎา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

6 7

8 10

9 11