ซีพี ออลล์ จัดค่าย บันไดกวี ครั้งที่ ๒

2891

ซีพี ออลล์ จัดค่าย บันไดกวี ครั้งที่ ๒ หนุนเยาวชนและครูอาจารย์ร่วมสืบสานมรดกไทยด้านกวีนิพนธ์ไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๒ โดยคัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 78 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์

bun2_10 bun2_08

โครงการบันไดกวีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนและครูอาจารย์เข้าใจรูปแบบฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย มีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ สามารถสร้างผลงานกวีนิพนธ์ที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ อีกทั้งต้องการส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิคพิเศษในการจัดการเรียนการสอนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย โดยมี ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 78 คน จำแนกเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 46 คน ครูอาจารย์ 32 คน

bun2_09 bun2_17

สำหรับพิธีเปิดการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีรัตนโกสินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์เป็นประธานเปิดงาน

bun2_11 bun2_07

ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ ทั้งกลุ่มเยาวชนและครูอาจารย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้และแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศอย่างใกล้ชิด อาทิ ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ , อดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ , รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพทูรย์ ธัญญา) ,บูรพา อารัมภีร นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย,ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร, เจน สงสมพันธุ์ อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย , เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ ,พินิจ นิลรัตน์ คอลัมน์นิสต์ มือฉมัง,กลุ่มกวีข้างถนน,กวีน้อย หทัยรัตน์ จตุรวัฒนา เป็นต้น

bun2_12 bun2_13

bun2_15 bun2_14

bun2_06 bun2_05

bun2_04 bun2_03

bun2_02

bun2_01

bun2_16