ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมสร้างโรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน

1457

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทร์นอก สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “สนุกกับนิทาน สืบสานสำนวนไทย” มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ “โรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน” มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 176 คน จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลมรวม 7 แห่ง

 95780 95789 95794

 

กิจกรรมสนุกกับนิทาน สืบสานสำนวนไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดจันทร์นอก สำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน โดยได้รับเกียรติจากคุณเรืองเดช พงษ์จันทร์โอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมเป็นประธานเปิดการอบรม และมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินงาน พร้อมกับมี รองศาสตราจารย์มัลลิกา ตัณฑนันท์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทร์นอก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมด้วย

 

96180 95820

96195 96192

96176 95818
กิจกรรมวันแรกประกอบด้วย “สนุกกับนิทาน” โดย รองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ หรือป้ากุล นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง, “สร้างสรรค์สื่อประกอบการเล่านิทาน” โดย อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร นักวิชาการอิสระด้านการผลิตสื่อ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 86 คน

 

95816 96222

25280 25273

 

กิจกรรมวันที่สองประกอบด้วย “สืบสานสำนวนไทย” โดย รองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ หรือป้ากุล นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง, “สร้างสรรค์สื่อสำนวนไทย” โดย อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร นักวิชาการอิสระด้านการผลิตสื่อ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 90 คน

 
สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลมที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มี 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดจันทร์นอก, โรงเรียนวัดจันทร์ใน, โรงเรียนวัดลาดบัวขาว, โรงเรียนวัดราชสิงขร, โรงเรียนวัดบางโคล่นอก, โรงเรียนวัดไทร, โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม

 

25277 25281

95791

IMG_6319

 

96220