ซีพี ออลล์ จัดค่ายยอดกล้า หนุนเยาวชนพัฒนางานเขียนวรรณกรรม

929

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นรุ่นที่ 12-15 เข้าร่วมโครงการเพื่อต่อยอดและพัฒนาฝีมือด้านการเขียนประเภทเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์อย่างเข้มข้น

พิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ นามะสนธิ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์  อีกทั้งนักเขียนมือรางวัลเป็นวิทยากร อาทิ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , ชมัยภร แสงกระจ่าง, รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์,วีรพร นิติประภา,จำลอง ฝั่งชลจิตร เป็นต้น เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงแก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 49 คน จำแนกเป็นนักเรียน 35 คน และ คุณครู 14 คน