“ซีพีออลล์” ประสาน “โรงเรียนดวงกมล” จัดค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

3637

ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนดวงกลม เทศบาลนครรังสิต จัดค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่นักเรียนโรงเรียนดวงกมลกว่า 100 คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศีอยุธยา

26 27

IF IF

IF IF
การจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน และจัดการเรียนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับนักเรียนที่เข้าอบรม เช่น การพัฒนาด้านภาวนา 4 คือ กาย ศีล จิตใจ และปัญญา

 

IF IF

IF IF

106 103

IF IF