“ซีพีออลล์” จัดอบรมการเขียนเรื่องสั้น “สิ่งดีดีที่น่าน”

0
3487

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือ สำนักงาน กศน. น่าน จัดการอบรมการเขียนเรื่องสั้น “สิ่งดีดีที่น่าน”  โดยมีครู กศน. บุคลากรสังกัด กศน.น่าน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 70 คน

การอบรมการเขียนเรื่องสั้น “สิ่งดีดีที่น่าน”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม กศน. โดยได้รับเกียรติจากคุณชมัยภร  แสงกระจ่าง ที่ปรึกษาสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร  โดยมีคุณวันทนีย์  นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสัคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเยี่ยมชมการอบรมดังกล่าว

17047

รูปแบบการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการเขียนเรื่องสั้นแก่ผู้เข้ารับการอบรม  โดยในภาคบ่ายเป็นการอภิปรายผลงาน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และให้ผู้เข้ารับการอบรมนำข้อแนะนำของวิทยากรไปพัฒนางานเขียนให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

17050 17048

17045 IMG_3952

17051 17049

IMG_3993 IMG_3988