ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

3388

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนัการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดิน-หนองแสง) ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

 

การจัดโครงการมนครั้งนี้มุ่งหวังให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รู้ความเข้าใจในหลักพุทธศาสตร์ ที่สำคัญ และนำหลักธรรมที่สำคัญไปใช้สำหรับการดำเนินชีวิต นำไปสู่การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป